Stadsrekening 2016
PCPortal

Van begroting naar rekening

Bedragen x € 1 mln

In november 2015 hadden we een sluitende begroting afgegeven voor 2016. Voor de zomer ontstond echter een tekort van 5,4 miljoen. Voor een belangrijk deel doordat we onze uitkeringen niet volledig kunnen dekken uit het rijksbudget (BUIG).

Tegelijkertijd bleek uit de meicirculaire van het Gemeentefonds een positief effect voor 2016. Hierover is uw Raad per brief (FA20/16.0005491) vlak voor de zomer geïnformeerd, maar financieel kon dit pas worden verwerkt in de nota Slotwijziging. Op basis van de bij de Slotwijziging gemelde voor- en nadelen van per saldo 8 ton, inclusief de effecten vanuit het gemeentefonds, daalde het verwachte tekort naar 2,7 miljoen.

Bij het opstellen van de Stadsrekening ontstond in eerste instantie een overschot, voornamelijk door forse meevallers bij Zorg en Welzijn. Door recente ontwikkelingen in de Waalsprong slaat het overschot alsnog om in een tekort van € 11,3 miljoen. Voor een nadere toelichting op het resultaat wordt verwezen naar het onderdeel ‘resultaat’.