Stadsrekening 2016
PCPortal

Waar gaat het geld naartoe?

In 2016 zijn de totale lasten € 842 miljoen, in onderstaande taartverdeling is een onderverdeling gemaakt. De verschillende onderdelen worden onder de taartverdeling verder toegelicht.

Uitkeringen € 109 miljoen

Aan lasten voor uitkeringen is € 109 miljoen uitgegeven. Het betreft hier de uitkeringen voor de verschillende inkomensregelingen zoals BUIG, BOB en BBZ.

Subsidies € 114 miljoen

We hebben in 2016 € 114 miljoen aan subsidies verstrekt. Subsidies zijn betalingen aan anderen waarbij er geen goederen of diensten aan de gemeente worden geleverd. In deze rekening is in de bijlage subsidiestaat een overzicht opgenomen van de verstrekte subsidies.

Overdrachten € 179 miljoen

Het grootste deel van  de overdrachten bestaan uit bijdragen aan verbonden partijen zoals de regionale brandweer, MGR-Werkbedrijf (inclusief <BREED>), GGD en ODRN. Verder vallen hieronder de verstrekkingen bijzondere bijstand en de individuele verstrekkingen vanuit de WMO. Een andere grote post zijn de vergoedingen onderwijshuisvesting die wij verstrekken aan schoolbesturen.

Organisatie € 120 miljoen

De totale kosten van de gemeentelijke organisatie bedroegen € 119 miljoen in 2016. Hieronder vallen de loonkosten van de ambtenaren en de bestuurders en de kosten om de eigen organisatie te laten functioneren. In deze post zijn niet de kosten van de medewerkers opgenomen die werken aan investeringsprojecten en planexploitaties.

Goederen en diensten € 93 miljoen

Onder goederen en diensten wordt alles geboekt wat anderen tegen onze betaling in opdracht uitvoeren of leveren. Het gaat bijvoorbeeld om trajecten voor uitstroom en participatie, contract met de DAR, onderhoud aan wegen en beheer en onderhoud van accommodaties.

Kapitaallasten € 35 miljoen

Kapitaallasten bestaan uit rente en de afschrijvingslasten van onze gereed gekomen investeringen. Het gaat hier om de kapitaallasten van onze beleidsinvesteringen. De kapitaallasten vanuit de investeringen ten behoeve van onze organisatie zijn onder de post "organisatie" opgenomen.

Rente € 20 miljoen

Aan rentelasten is € 20 miljoen betaald. In de paragraaf financiering is een uitgebreide toelichting opgenomen op de rentebaten en rentelasten.

Planexploitaties € 125 miljoen

Van de planexploitaties nemen wij, conform de geldende boekhoudregels, de baten en lasten op in onze Stadsrekening. In de paragraaf Grondbeleid wordt nader ingegaan op onze planexploitaties.

Administratieve verrekeningen € 10 miljoen

Binnen onze begroting verreken we op een aantal plaatsen bedragen tussen programma's en producten.
Het betreft hier voornamelijk verrekeningen tussen het rioleringsplan en verschillende beleidsproducten die hier een bijdrage aan leveren.

Reserves € 23 miljoen

In 2016 is € 23miljoen toegevoegd aan de reserves. Bij de baten hebben we al aangegeven dat er € 15 miljoen in 2016 is onttrokken aan reserves. Een groot deel van deze reservemutaties hebben betrekking op de saldireserve en dus het weerstandsvermogen. Hierop wordt ingegaan in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.