Stadsrekening 2016
PCPortal

Waar komt het geld vandaan?

In 2016 zijn de totale baten € 832 miljoen, in onderstaande taartverdeling is een onderverdeling gemaakt. De verschillende onderdelen worden onder de taartverdeling verder toegelicht.

Algemene uitkering/gemeentefonds € 353 miljoen

Via het gemeentefonds geeft het Rijk middelen aan de gemeente om taken uit te voeren. Hoe dit geld besteedt wordt is aan de gemeenteraad. Natuurlijk zijn er wel taken die een gemeente wettelijk verplicht moet uitvoeren maar de gemeenteraad kan daarvan het niveau bepalen.

Specifieke uitkeringen € 126 miljoen

Onder specifieke uitkeringen verstaan we de middelen die we krijgen voor een specifiek doel. De afgelopen jaren zijn een aantal specifieke uitkeringen ondergebracht in het gemeentefonds. De grootste specifieke uitkering die we op dit moment ontvangen is voor het verstrekken van uitkeringen.

Belastingen € 74 miljoen

Belastingen zijn vrij besteedbaar; anders dan bijvoorbeeld heffingen en leges die specifiek voor een product gevraagd worden.
Het grootste deel van de belastinginkomsten komt uit de OZB woningen en OZB niet-woningen, respectievelijk € 34 en € 38 miljoen. De andere belastingen zijn de hondenbelasting (€ 1 miljoen), de precariobelasting (€ 0,4 miljoen) en de toeristenbelasting (€ 0,4 miljoen). In de paragraaf lokale heffingen wordt ingegaan op de belastingen en heffingen.

Heffingen en leges € 30 miljoen

De opbrengsten van heffingen en leges mogen niet meer dan kostendekkend zijn. De grootste heffing is de rioolheffing, deze is circa € 14 miljoen. Nummer twee in omvang is de afvalstoffenheffing (inclusief groen en rode zak), deze levert € 6 miljoen op. De resterende € 10 miljoen wordt gevraagd voor bijvoorbeeld het verstrekken van bouwvergunningen, paspoorten en rijbewijzen.

Overige inkomsten € 63 miljoen

Twee grote posten binnen de overige inkomsten zijn de huren die wij ontvangen vanuit verhuur van ons vastgoed en de parkeerinkomsten. Aan parkeerinkomsten hebben we € 16, miljoen ontvangen (inclusief boetes). De inkomsten vanuit ons vastgoed waren € 15 miljoen..
Daarnaast hebben wij inkomsten vanwege uiteenlopende redenen bijvoorbeeld omdat wij diensten leveren aan anderen, eigen bijdrage vragen voor voorzieningen of vanuit havens en liggelden.

Planexploitaties € 124 miljoen

Planexploitaties zijn grote meerjarige ontwikkelingsprojecten, waarvoor de gemeenteraad een aparte  plan (GREX) vaststelt voor de looptijd van het project. De boekhoudregels schrijven voor dat ook van de planexploitaties de baten en lasten van het betreffende jaar  worden opgenomen. Op de planexploitaties wordt ingegaan in de paragraaf Grondbeleid.

Rente en dividend € 37 miljoen

Aan bijvoorbeeld investeringen wordt rente in rekening gebracht. Deze rente is een opbrengst voor onze financieringsfunctie. Deze opbrengst kan niet los worden gezien van de rentelasten. Deze zijn in 2016 € 20 miljoen. In de paragraaf financiering worden de rentelasten en baten toegelicht.

Reserves € 15 miljoen

Onttrekkingen uit reserves zijn inkomsten voor de begroting. In deze rekening hebben we € 15 miljoen als inkomsten opgenomen. Het gaat hier om de onttrekkingen waarover de Raad een besluit heeft genomen. Ten opzichte van deze onttrekkingen staan voor € 23 miljoen stortingen in reserves.

Administratieve verrekeningen € 10 miljoen

In onze begroting worden op een aantal plaatsen bedragen verrekend tussen programma's en producten.
Het betreft hier voornamelijk verrekeningen tussen het rioleringsplan en verschillende beleidsproducten die hier een bijdrage aan leveren.