Stadsrekening 2016
PCPortal

Baten en lasten

ALGEMEEN
Baten (opbrengsten) en lasten (kosten) worden gerangschikt conform de begroting en toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Uitzonderingen zijn dividenden en bepaalde personele lasten. Dividendopbrengsten uit deelnemingen worden geschat op basis van ervaringscijfers. Als het uiteindelijke dividend hiervan afwijkt wordt dit verantwoord in het jaar waarin het dividend wordt ontvangen. Voor arbeidsgerelateerde verplichten van een jaarlijks vergelijkbaar volume (zoals vakantiegeld) mag geen voorziening of schuld worden opgenomen. Daarom worden deze personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.

Grondexploitaties
Verwachte verliezen voor planexploitaties worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Hiertoe wordt een voorziening gevormd voor het verwachte verlies aan het einde van de looptijd. Dit toekomstige verlies wordt contant gemaakt naar nu.

Verwachte winsten worden in principe genomen bij het afsluiten van een planexploitatie. Tussentijds wordt slechts winst genomen als de boekwaarde van het onderhanden werk negatief is (meer opbrengsten dan kosten) én groter is dan de hoogte van de nog te maken kosten. Dit is een behoedzame uitleg van de verslaggevingsregels.

RESERVES
Toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves worden rechtstreeks op de reserves gemuteerd, vóór het saldo van de rekening. Dit conform de begroting of expliciete besluitvorming door de Raad.

GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN (GRP) Financiële resultaten op de exploitatie
De werkelijke lasten en baten zullen afwijken van de ramingen.
Deze worden gestort in of onttrokken aan een voorziening GRP. Wij willen transparant laten zien dat alle geïnde rioolrechten ook daadwerkelijk worden aangewend voor werkzaamheden voortvloeiend uit het GRP. Ons argument daarvoor is dat de burger helder moet kunnen zien dat het geld daadwerkelijk wordt besteed aan het doel waarvoor het wordt opgehaald.

EIGEN BIJDRAGEN CAK
Bij de WMO vraagt de gemeente een eigen bijdrage aan de burger. De oplegging en inning is landelijk belegd bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Middels een Third Partij Mededeling van de huisaccountant van het CAK heeft de gemeente voldoende zekerheid over de juistheid van de eigen bijdragen. Echter, over de volledigheid bestaat onvoldoende zekerheid.  Eventuele niet verantwoorde eigen bijdragen worden ingeschat als niet materieel.

PGB SOCIALE VERZEKERINGSBANK
De Sociale Verzekeringsbank verstrekt persoonsgebonden budgetten namens gemeenten. Om betalingsproblemen bij budgethouders en zorgverleners te voorkomen is tijdelijk een coulancebeleid gevoerd. Bij de verantwoordingen over 2016 heeft de SVB aangegeven dat hierdoor declaraties niet altijd aan alle eisen voldeden. Echter, de gemeente heeft ook zelf controles uitgevoerd om voldoende zekerheid te verkrijgen.

VENNOOTSCHAPSBELASTING
Indien we per saldo winst maken over onze commerciële activiteiten dragen we daar vennootschapsbelasting over af.