Stadsrekening 2016
PCPortal

Incidentele reservemutaties

Bedragen x € 1.000,-

Programma

Reserve

2016

Incidentele stortingen in 2016

Maatwerk interventie

Bestuur en Middelen

Saldireserve

1.092

Afkoop grondwater monitoring

Openbare ruimte

Saldireserve

505

VGP - planexploitaties

Grondbedrijf

Saldireserve

23.390

Onderuitputting kapitaallasten

Bestuur en Middelen

Saldireserve

553

Budgetoverhevelingen van 2016 naar 2015

Bestuur en Middelen

Saldireserve

525

Budgetoverhevelingen van 2016 naar 2017

div.programmas

Saldireserve

1.229

Storting reserve afschrijving

Bestuur en Middelen

Reserve afschrijving

450

Slotwijziging

Zorg en Welzijn

WMO beschermd wonen

526

Toevoeging nagekomen resultaat 2015 (Slotw. '16)

Zorg en Welzijn

WMO jeud

2.091

Toevoeging nagekomen resultaat 2015 (Slotw. '16)

Zorg en Welzijn

WMO beschermd wonen

274

Mutaties decentralisatie uitkering bodem

Duurzaamheid

Decentr. Uitk. Bodem

930

Mutaties startersleningen

Wonen

Reserve startersleningen

1.423

Mutaties bereikbaarheidsfonds

Mobiliteit

Bereikbaarheidsfonds

28

Mutaties 1% regeling 

CCC

1% regeling beeldende kunst

213

Mutatie reserve onderhoud gebouwen

diverse programmas

Onderhoud gebouwen

5.520

Mutatie reserve periodiek onderhoud gebouwen

Sport en accommodaties

Reserve POG

600

Totaal  incidentele stortingen in 2016

39.348

Bestemming resultaat 2015

Storting rekeningresultaat 2015 (winstbestemming)

Bestuur en Middelen

WMO-jeugd

8.358

Storting rekeningresultaat 2015 (winstbestemming)

Bestuur en Middelen

WMO-beschermd wonen

1.400

Totaal bestemming resultaat 2015

9.758

Totaal incidentele stortingen inclusief resultaatbestemming 2016

49.106

Onttrekkingen

Bijdrage Waalfront

Grondbeleid

Saldireserve

1.200

Vakantiegeld 2016 inclusief sociale lasten

Bestuur en Middelen

Saldireserve

3.190

Tbv vluchtelingen (zomernota '16)

Bestuur en Middelen

Saldireserve

362

Tijdelijke uitbreiding sociale wijkteams (ZN '15)

Zorg en Welzijn

Saldireserve

156

Overheveling GIDS

Bestuur en Middelen

Saldireserve

85

VGP - planexploitaties

Grondbeleid

Saldireserve

6.234

Budgetoverhevelingen van 2015 naar 2016

div.programmas

Saldireserve

1.061

Budgetoverheveling de Bastei

Grondbeleid

Saldireserve

1.250

Krediet de Bastei (37/2016

CCC

Reserve ISV

450

Bijdrage Vrede van Nijmegen

CCC

Reserve Focus Citymarketing

25

Verrekening kosten 2015

Economie en werk

Gesubsidieerde arbeid

786

Tijdelijke uitbreiding formatie sociale wijkteams en stips

Zorg en Welzijn

Reserve WMO jeugd

916

Extra bijdrage voor CAZ (ZN '16)

Zorg en Welzijn

Reserve WMO jeugd

500

Slotwijziging

Zorg en Welzijn

Reserve WMO jeugd

526

Mutatie nagekomen resultaat 2015 (Slotw. '16)

Zorg en Welzijn

WMO jeud

155

Mutatie nagekomen resultaat 2015 (Slotw. '16)

Zorg en Welzijn

WMO beschermd wonen

234

Mutaties startersleningen

Wonen

Reserve startersleningen

255

Mutaties 1% regeling

CCC

1% regeling beeldende kunst

85

Mutaties bereikbaarheidsfonds

Mobiliteit

Bereikbaarheidsfonds

139

Mutatie reserve onderhoud gebouwen

diverse programmas

Onderhoud gebouwen

4.659

Mutatie reserve periodiek onderhoud gebouwen

Sport en accommodaties

Reserve POG

638

totaal

22.905

Bestemming resultaat 2015

Storting rekeningresultaat 2015 (winstbestemming)

Bestuur en Middelen

Saldireserve

39.111

Totaal incidentele onttrekkingen

62.016

Totaal incidentele mutaties reserves

-12.910