Stadsrekening 2016
PCPortal

Programma Dienstverlening

In 2016 verhuisde de Stadswinkel naar de Mariënbeurs. We ontvingen hier alle fysieke klanten op afspraak. Dat waren er 145.000 (inclusief het Steunpunt).
Klanten kregen allemaal dezelfde dag of binnen korte termijn een afspraak. Spoedgevallen werden dezelfde dag afgehandeld.  Het aantal klanten steeg.

Klanten die niet digitaal zelfredzaam zijn worden doorverwezen naar o.a. de Bibliotheek die voor minder digivaardigen het programma Digisterker aanbiedt (vanaf 2017). In dit programma is ook een module opgenomen om met producten van de Stadswinkel te oefenen. Daarnaast  blijven wij via diverse kanalen communiceren met onze klanten.

In mei 2016 is de Open Vraag Spraakherkenning (OVSH) geïmplementeerd voor 14024. OVSH stelt bellers in staat  in eigen bewoordingen hun vraag in te spreken en te vertalen  naar een intern product of dienst. Op basis hiervan is het mogelijk de beller door te verbinden naar de juiste persoon of vragen automatisch te beantwoorden. Vanaf 1 juni 2016 werd de beller na het inspreken van de gemeente en de vraag direct met de juiste medewerker doorverbonden. Er wordt geen keuzemenu gebruikt en op veel voorkomende vragen kan een tekst worden ingesproken.
Op basis van de beschikbare managementinformatie kunnen verbeteringen worden ingevoerd.

De gemeente Nijmegen doet mee aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. De signalen die we ontvingen en zijn onderzocht en deze leidden nauwelijks tot aanpassing in de Basisregistratie Personen.

De diverse wetten die door ons worden toegepast, vereisen een kwaliteitscontrole (Wet Basisregistratie personen, Paspoortuitvoeringsregeling en RI loket). Dit voeren wij uit via zogenoemde zelfevaluaties. Hierin scoort Nijmegen goed. Dat betekent een score van 95% van de maximaal te behalen score.

Ontwikkelingen binnen het programma
De BRP (basisregistratie personen; was GBA) is dé basisregistratie voor personen en de kern van het stelsel van basisregistraties. De modernisering van de BRP zorgt ervoor dat persoonsgegevens gemakkelijker in samenhang worden gebracht met andere overheidsgegevens. Daardoor wordt een betere kwaliteit beoogd, beschikbaarheid en flexibiliteit van de BRP. De modernisering heeft gevolgen voor het Nijmeegse ICT landschap, de dienstverlening en de organisatie daarvan binnen de gemeente. De oorspronkelijke planning van het landelijke project modernisering BRP ging uit van landelijke invoering in 2017. In 2014 is intern met de voorbereiding van start gegaan. In 2016 is  met regiogemeenten de aanbesteding van de programmatuur opgepakt. Diverse aspecten hebben er toe geleid, dat de planning van het landelijke project aanzienlijk is vertraagd, waardoor de invoering vooralsnog is voorzien voor 2019. De voorbereiding regionale aanbesteding en de voorbereidingen voor de invoering worden vanaf 2017 vervolgd.

Er vindt landelijk overleg plaats over de vraag of de naturalisatieverzoeken (aanvraag Nederlanderschap) overgedragen moet worden naar de IND of dat er centrumgemeenten aangewezen worden die deze taken uit gaan voeren.

In 2017 start de Rijksdienst voor het Wegverkeer in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken met een pilot voor het digitaal aanvragen van een rijbewijs. Tijdens de pilot is het voor een burger mogelijk bij de RDW een  digitaal rijbewijs aan te vragen en bij de gemeente het rijbewijs af te halen.