Stadsrekening 2016
PCPortal

Resultaat(bestemming) na mutaties reserves

Resultaat, reserves en bestemming

Bedragen x € 1 miljoen

Rekeningresultaat 2016

werkelijke lasten

797

werkelijke baten

808

Saldo van lasten -/- baten

10,9

V

a

Mutaties in reserves, per saldo een storting in de reserves

22,2

S

Resultaat na reservemutaties

11,3

N

Voorstel bestemming resultaat

O = onttrekking / S = Storting

b

nadelig saldo: te onttrekken uit de saldireserve

11,3

O

c

Reserve gesubsidieerde arbeid vrij laten vallen en storten in de saldireserve

0,3

S

d

Toevoegen aan de reserve Wmo-jeugd en te onttrekken uit de saldireserve

3,1

S

Toevoegen aan de reserve Wmo beschermd wonen en te onttrekken uit de saldireserve

1,5

S

e

Onttrekking uit saldireserve volgend uit c en d.

4,6

O

11,0

N

a. In de begroting zijn stortingen en onttrekkingen uit de diverse bestemmingsreserves en de saldireserve opgenomen. Deze mutaties zijn overeenkomstig in de jaarrekening verwerkt. Daarnaast zijn er enkele reserves, waarbij de definitieve reservemutatie pas na afloop van het jaar bepaald kan worden, maar wel geheel volgens de intentie van de reserve is. Hierbij wordt de reserve beeldende kunst als voorbeeld genoemd. Ook deze mutaties zijn hierin opgenomen.
Een bijzondere afwijking van de begrote mutaties betreft de verwerking van het VGP. Het VGP is door uw Raad vastgesteld op 29 maart 2017. In het VGP zijn de planexploitaties doorgerekend naar situatie 31 december 2016.  Het voordeel in het VGP bedraagt per saldo 17,2 miljoen en dit is dan ook gestort in de saldireserve. Een deel van deze storting was reeds opgenomen in de doorkijk saldireserve, overige voordelen zijn m.n. aanpassingen in de exploitatie opzetten Waalsprong en Waalfront. Als bijzonderheid wordt nog opgemerkt dat na de vaststelling van het VGP nadere inzichten zijn ontstaan die er toe geleid hebben dat de verliesvoorzieningen met 13,7 miljoen zijn opgehoogd. Dit verlies is verwerkt in de lasten van deze jaarrekening.

b. Het nadelig rekeningsaldo te onttrekken uit de saldireserve.

c. De doel van de reserve ‘Gesubsidieerde arbeid’ was om de uitgaven voor de afbouw van de gesubsidieerde arbeid meerjarig te egaliseren. Sinds de oprichting van de Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen (MGR) dragen we de rijksgelden die wij als gemeente ontvangen voor participatie over aan het regionaal Werkbedrijf binnen de MGR. Uit deze gelden worden ook de (restant) kosten van de afbouw van de gesubsidieerde arbeid betaald. Hiermee kan de reserve ‘Gesubsidieerde Arbeid’ worden opgeheven. Het restant saldo storten we in de saldireserve.

c en d.Binnen het programma Zorg en Welzijn hebben we de bestemmingsreserves Wmo-Jeugd en Wmo Beschermd Wonen. Deze zijn bedoeld voor het ondersteunen van het transformatieproces in de zorg (maatschappelijke businesscases) en het opvangen van knelpunten en risico’s binnen het programma. We verwachten dat een aantal van de risico’s meerjarig zal zijn waardoor ook in 2018 en verder mogelijk een beroep op de reserves gedaan zal moeten worden.
Conform afspraken in het Coalitieakkoord wordt het programmaoverschot van Zorg & Welzijn (€ 4,7 miljoen) hieraan toegevoegd. Hiermee is er genoeg buffer om de risico’s op te vangen voor zover deze nu in beeld zijn en de huidige plannen binnen de transformatie te bekostigen. Bij het instellen is afgesproken dat deze reserves in ieder geval tot het einde van deze coalitieperiode blijven bestaan. Als de omstandigheden daarom vragen zal tijdig opnieuw een afweging worden gemaakt tussen nut en noodzaak.

e. De stortingen in de reserves WMO- jeugd en WMO beschermd wonen, te onttrekken uit de saldireserve en  de storting als gevolg van de vrijval gesubsidieerde arbeid hier mee te verrekenen.