Stadsrekening 2016
PCPortal

Belastingopbrengsten en kwijtschelding

Totaaloverzicht belastingopbrengsten belastingjaar 2016

bedragen x € 1 mln

Begroot
SB 2016-2019

Begroot dynamisch

Opbrengst 2016

Onroerende zaakbelasting

72,8

72,2

72,7

Afvalstoffenheffing

2,4

2,5

2,4

Rioolheffing

13,6

13,6

14,2

Parkeergelden

14,6

15,0

15,2

Leges bouwvergunningen

4,1

4,5

5,3

Opbrengst groene zakken

2,5

2,0

2,5

Leges burgerzaken

3,6

3,6

3,5

Hondenbelasting

1,1

1,1

1,1

Parkeerboetes

1,6

0,9

0,8

Precariobelasting

0,6

0,5

0,4

Reinigingsrecht

0,7

0,7

0,7

Scheepvaartrechten

0,6

0,5

0,5

Marktgelden

0,3

0,2

0,2

Toeristenbelasting

0,6

0,4

0,4

Overige leges

1,1

1,0

1,1

Totaal

120,2

118,7

121,0

Kwijtschelding
Bij een inkomen op bijstandsniveau kon een belastingplichtige ook in 2016 onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing, hondenbelasting (uitsluitend voor de eerste hond) en de leges voor de aanvraag gehandicaptenparkeerkaart. De mensen die in aanmerking kwamen voor kwijtschelding afvalstoffenheffing kwamen automatisch in aanmerking voor compensatie van de kosten van de groene huisvuilzakken (meerpersoonshuishoudens € 30,55 en eenpersoonshuishoudens € 14,75).
Voor kwijtschelding afvalstoffenheffing en de compensatieregeling is in de Stadsbegroting 2016-2019 een bedrag van in totaal € 282.000 begroot. De kosten hiervan bedroegen in 2016 € 371.000. Voor de kwijtschelding van de hondenbelasting (uitsluitend kwijtschelding voor de eerste hond) is een bedrag begroot van €110.000. De kosten voor kwijtschelding hondenbelasting bedroegen in 2016 € 135.000.