Stadsrekening 2016
PCPortal

Toelichting per belastingsoort

Onroerende zaakbelasting
De OZB wordt conform wetgeving opgelegd naar een percentage van de WOZ waarde. Voor de WOZ waarde wordt de waardepeildatum van 1 januari van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar gehanteerd. Voor belastingjaar 2016 is deze peildatum dus 1 januari 2015. Voor de op te leggen aanslag OZB is de situatie op 1 januari van het betreffende belastingjaar bepalend. In het kader van de herwaardering WOZ 2016 zijn er 132.136 WOZ-beschikkingen afgegeven. Dat zijn er fors meer dan vorig jaar omdat in 2016 de gebruikers van woningen ook een WOZ-beschikking kregen als gevolg van het nieuwe woningwaarderingsstelsel.  Naar aanleiding van deze beschikkingen is er tegen 2.419 WOZ beschikkingen een bezwaarschrift ingediend (exclusief ambtshalve). Procentueel uitgedrukt is er tegen 1,8% van de opgelegde beschikkingen bezwaar ingediend. Van deze bezwaren is 19% geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. Wij zijn in staat geweest om 98% van de WOZ bezwaren in 2016 af te handelen. Van de nog niet afgedane bezwaren was de wettelijke termijn op 31 december 2016 nog niet verlopen, loopt er nog een beroepsprocedure of is in overleg met de belanghebbende besloten het bezwaar aan te houden. De Waarderingskamer heeft aan ons op 25 januari 2016 goedkeurende verklaring afgegeven, zodat de waardebeschikkingen over het belastingjaar 2016 afgegeven konden worden.

Opbrengst OZB (belastingjaar 2016)

Bedragen x € 1.000,-

Raming stadsbegroting 2016-2019

72.775

Begrotingsbehandeling

     0

Primitieve begroting 2016

72.775

Zomernota 2016

        0

Nota slotwijziging 2016

        -600

Overige aanpassingen 2016

0

Dynamische begroting 2016

72.175

Meeropbrengst in Stadsrekening 2016 (belastingjaar 2016)

    492

Opbrengst OZB in stadsrekening 2016 (belastingjaar 2016)

72.667

Rioolheffing
Binnen onze gemeente is de rioolheffing voor woningen en niet-woningen een eigenaarsheffing. Rioolheffing wordt opgelegd als percentage van de WOZ waarde (tarief 2016 0,0830%). Daarnaast hanteren we een aftoppingsgrens van €7 miljoen. Dit betekent dat aan rioolheffing per object maximaal € 5.810 is opgelegd. In 2016 waren er 65 objecten boven de aftoppingsgrens.
Rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn. Kostendekkend betekent dat de opbrengsten de kosten niet mogen overstijgen. Voor 2016 is het tarief rioolheffing gestegen en is tot stand gekomen door een combinatie van factoren. Te weten de uitgangspunten van het coalitieakkoord 2014-2018, veranderende WOZ-waarden en verwerking van de indexatie 2016. Op 14 oktober 2009 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Rioleringsplan Nijmegen 2010-2016 vastgesteld. Dit plan geeft invulling aan de wettelijke gemeentelijk zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater(overlast). Het GRP beschrijft welke activiteiten en hoeveel geld en personeel nodig zijn om deze zorgplichten uit te voeren. Per 2017 is er een nieuw GRP (GRP 2017-2023), deze is op 28 september 2016 vastgesteld.

Opbrengst Rioolheffing (belastingjaar 2016)

Bedragen x € 1.000,-

Raming stadsbegroting 2016-2019

13.600

Begrotingsbehandeling

0

Primitieve begroting 2016

13.600

Zomernota 2016

0

Nota slotwijziging 2016

0

Overige aanpassingen 2016

0

Dynamische begroting 2016

13.600

Minderopbrengst in Stadsrekening 2016

549

Opbrengst Rioolheffing in stadsrekening 2016 (belastingjaar 2016)

14.149

Afvalstoffenheffing
Voor afvalstoffenheffing hebben wij een gedifferentieerd tarief voor één- en meerpersoonshuishoudens gehanteerd. Naast de afvalstoffenheffing kenden wij een tarief voor de groene (grote) en een rode (kleine) vuilniszak. Dat tarief was in 2016 gelijk aan 2015, respectievelijk € 0,93 en € 0,62 per stuk.
In 2016 zijn de tarieven voor afvalstoffenheffing gedaald als gevolg van de verwerking van de 2e tranche van de lastenverschuivingsmaatregel uit het coalitieakkoord. Hierbij wordt de afvalstoffenheffing in 3 jaar tijd ondergebracht in de OZB voor woningen. Verder is voor 2016 is het tarief voor de gebruiker van een pand met de inflatiecorrectie van 0,87% verhoogd. De Afvalstoffenheffing inclusief de groene zak 2016 heeft hierdoor een kostendekkendheid van 34% bereikt. Ten opzichte van 2015 is dit een daling met 16%.

In de onderstaande tabel geven wij de geraamde kosten en opbrengsten in hoofdlijnen weer.

Opbrengst Afvalstoffenheffing (belastingjaar 2016)

Bedragen x € 1.000,-

Raming stadsbegroting 2016-2019

2.535

Begrotingsbehandeling

0

Primitieve begroting 2016

2.535

Zomernota 2016

0

Nota slotwijziging 2016

0

Overige aanpassingen 2016

0

Dynamische begroting 2016

2.535

Minderopbrengst in Stadsrekening 2016

-164

Opbrengst Afvalstoffenheffing in stadsrekening 2016 (belastingjaar 2016)

2.371


Parkeerbelasting
Parkeerbelasting wordt geheven in het kader van regulering van parkeren. De gemeentelijke parkeerinkomsten bestaan uit Parkeerbelastingopbrengsten en Privaatrechtelijke opbrengsten. Privaatrechtelijke opbrengsten zijn vooral de opbrengsten die gegenereerd worden op afgesloten parkeerterreinen en parkeergarages. Onze verordening Parkeerbelastingen maakt onderscheid tussen kort parkeren, parkeervergunningen en naheffingsaanslagen.

In 2016 hebben we de volgende actiepunten uit de Parkeernota uitgevoerd:

  • De digitale parkeer producten zijn verder ontwikkeld op basis van een klantonderzoek ;
  • De Mantelzorgvergunningsregeling is uitgebreid;
  • De procedure voor het aanvragen en verstrekken van de gehandicaptenparkeerkaart is zodanig vereenvoudigd dat de klant nog maar één keer aan het loket hoeft te komen;
  • de bezoekersaantallen (parkeertransacties) zijn in 2016 met ongeveer 4,5% (4,2% op straat en 0,3% in de garages) verder gestegen ten opzichte van 2015.

Precariobelasting
Precariobelasting wordt in rekening gebracht bij degene die bepaalde voorwerpen op, onder of boven de voor openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft. De grondslag is het aantal vierkante meters dat in gebruik is. Het aantal vierkante meters maal het tarief bepaalt de te innen belasting. De opbrengst precariobelasting is onder andere afhankelijk van het aantal evenementen dat plaats vindt. Ook wordt precario geheven over het gebruik van gemeentegrond door bijvoorbeeld aannemers bij bouwactiviteiten en het gebruik van terrassen op gemeentegrond.

Hondenbelasting
Hondenbelasting is een algemene belasting voor het houden van 1 of meer honden. Er hoeft dus geen relatie te bestaan tussen de kosten van bijvoorbeeld uitlaatplaatsen of perceptiekosten en de opbrengst. De grondslag is het aantal honden dat een houder heeft. Bij het vaststellen van de hondenbelasting wordt een progressief tarief gehanteerd.

Marktgelden
De marktgeldverordening is gekoppeld aan de Marktverordening, waarin is opgenomen welke terreinen zijn aangewezen voor het houden van markten. De Marktgeldverordening regelt dat de gebruiker van die terreinen een recht verschuldigd is gedurende de uren dat er markt is.

Toeristenbelasting
Toeristenbelasting kan worden geheven indien er binnen de gemeente verblijf gehouden wordt door personen die niet als inwoner In de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente zijn ingeschreven.

Overige leges en rechten
Uitgangspunt in onze gemeente is dat de leges, rechten en tarieven maximaal kostendekkend zijn. Dit wil zeggen dat de op de belastingplichtige te verhalen kosten in de tarieven dienen te worden opgenomen. Hiertoe wordt de gemeentelijke richtlijn Kostentoerekening leges en tarieven gehanteerd. Onze tarieven worden planmatig aan de hand van deze richtlijn getoetst. De kostendekkendheid van gemeentelijke leges is dynamisch. Veranderingen in de gemeentelijke organisatie en/of processen dan wel aanpassing van de legestarieven hebben gevolgen voor de kostendekkendheid. Op dit moment voldoen wij met de huidige kostendekkendheid aan de opbrengstennorm van artikel 229b van de Gemeentewet.

Nijmegen kent een vijftal verordeningen waarbij de regel geldt dat de geraamde baten niet hoger mogen zijn dan de geraamde kosten. Dit zijn de verordeningen rioolheffing, marktgelden, leges, scheepvaartrechten en de reinigingsheffing.