Stadsrekening 2016
PCPortal

Wat is er gebeurd in 2016?

Verstrekte leningen

Bedragen x € 1 miljoen (afgerond)

1 jan '16

31 dec '16

Verstrekking -/- aflossing '16

Langlopende leningen

DAR N.V.

6

5

-1

Woningcorporaties

35

30

-5

NUON

33

30

-3

Overige instellingen met een publieke taak

11

 8

-3

85

73

-12

Waalfront B.V.

7

6

-1

7

6

-1

Eind 2016 resteren de woningcorporaties en de NUON als de twee grootste posten. Beide zijn oude langlopende leningen die aflopen door tussentijdse aflossingen.

Woningcorporaties
Sinds de oprichting van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in 1983 verstrekken gemeenten steeds minder leningen aan woningcorporaties. In plaats daarvan lenen woningcorporaties bij banken waarbij het waarborgfonds garant staat richting de bank. De gemeente Nijmegen heeft in 2002 de laatste lening verstrekt en In 2045 loopt de laatste lening af.

NUON
De lening aan de NUON komt voort uit de verkoop van aandelen in 1998. Een deel van het geld wat aan ons verschuldigd was, is toen omgezet in een lening. Hier wordt jaarlijks op afgelost.

Overige instellingen met een publieke taak
In 2016 zijn geen nieuwe leningen verstrekt aan overige instellingen met een publieke taak. Door aflossingen op bestaande leningen staat nu nog € 8 miljoen open.

Waalfront
De lening aan de vennootschap Waalfront B.V. is in 2015 omgezet naar een rekening-courant verhouding.
De gemeente maakt de gronden bouwrijp en draagt deze vervolgens over aan deze publiek-private samenwerking, waarin Nijmegen voor 50% deelneemt. Waalfront B.V. lost tussentijds af met de inkomsten uit verkopen. De rekening-courant positie bedraagt per jaareinde € 5,8 miljoen.

Opgenomen leningen

Langlopende leningen

De schuldpositie van de gemeente Nijmegen bestaat uit langlopende (87%) en kortlopende leningen (13%). De totale schuldpositie bedraagt eind 2016 € 802 miljoen (eind 2015 € 858 miljoen). In 2016 is er duidelijk sprake van een forse afname van onze schuldpositie met € 56 miljoen. Dit is hiervoor toegelicht.

Grondexploitaties
Van de langlopende leningen die we aantrekken stellen we een groot deel beschikbaar aan ons Ontwikkelingsbedrijf. Eind 2016 ging dit om € 338 miljoen (eind 2015: € 360 miljoen). Zoal hiervoor aangegeven neemt deze financieringsbehoefte de komende jaren verder af.

kortlopende leningen

Tijdelijke tekorten worden opgevangen met kasgeldleningen met een looptijd van enkele weken. Via geldmakelaars sluiten we deze leningen af bij verzekeraars, pensioenfondsen en provincies. Hierbij houden we rekening met de wettelijke kasgeldlimiet, die de omvang van deze leningen maximeert (kasgeldlimiet 2016:
€ 60,5 miljoen).  Dit is gedaan om de gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. Eind 2016 overschrijden we tijdelijk de limiet, zoals blijkt uit de bijlage ‘Leningen limiet kasgeld’. Dit is toegestaan, mits dit binnen twee kwartalen wordt hersteld.