Stadsrekening 2016
PCPortal

Hoeveel lenen we waarvoor?

Doel

De gemeente Nijmegen bezit gebouwen, investeert in ruimtelijke ontwikkelingsplannen en verstrekt bij uitzondering leningen. Hiervoor is geld nodig. Omdat onze eigen middelen beperkt zijn, moeten we hiervoor geld lenen. Hierna geven we allereerst inzicht in de financieringspositie van de gemeente Nijmegen. Met deze positie als vertrekpunt beschrijven we vervolgens de financieringsactiviteiten in 2016. Afsluitend gaan we in op de rente en de risico’s die we lopen.

Hoeveel lenen we waarvoor?

Onze behoefte aan geld ontstaat voornamelijk door investeringen. Enerzijds in materiële vaste activa zoals gebouwen, infrastructuur en riolering. Anderzijds in ruimtelijke ontwikkelingsplannen (hierna grondexploitaties), zoals de Waalsprong en het Waalfront. Daarnaast verstrekken we bij uitzondering leningen aan derden.
Het financieren van activa, het doen van investeringen en het verstrekken van leningen veroorzaakt een geldbehoefte. Hierin voorzien we door leningen aan te trekken, naast eigen reserves en voorzieningen.
Onderstaand overzicht is afgeleid uit de balans van de gemeente Nijmegen. Hierin wordt zichtbaar waarvoor we geld lenen (linker kolommen) en hoeveel geld we lenen (rechter kolommen).

Bedragen
 x € 1 miljoen

Financieringsbehoefte

Financieringsmiddelen

1 jan '16

31 dec '16

1 jan '16

31 dec '16

Investeringen in:

Materiële vaste activa

402

418

Eigen vermogen

75

86

Grondexploitaties

423

398

Voorzieningen

42

41

Verstrekte leningen

Aangetrokken leningen

Langlopend

 85

73

Langlopend

723

698

Kortlopend

  0

0

Kortlopend

135

124

Uit dit deel van de balans blijkt dat de aangetrokken leningen de volgende drie bestemmingen hebben:

  • Investeringen in materiële vaste activa
  • Grondexploitaties in eigen beheer
  • Leningen aan derden

Nieuwe investeringen in materiële vaste activa kosten geld, maar ze vertegenwoordigen ook een waarde.
Bij grondexploitaties gaan de kosten voor de baten uit. Deze kosten moeten wij voorfinancieren, zolang ze nog niet zijn terugverdiend door verkopen.

Een beperkt deel van de langlopende leningen (€ 698 miljoen) wordt aangetrokken om langlopende leningen te kunnen verstrekken aan derden (€ 73 miljoen). Het restant is nodig om investeringen te kunnen plegen in materiële vaste activa (ca. 50%) en grondexploitaties (ca. 50%). Naast de langlopende leningen zetten we hiervoor onze eigen reserves en voorzieningen in en trekken we ook kortlopende leningen aan met een looptijd van enkele weken. Meer dan 80% van het benodigde geld lenen we van derden.

Dalende financieringsbehoefte
Wanneer we kijken naar de aangetrokken leningen, dan valt op dat eind 2016 onze schuld € 822 miljoen bedraagt (€ 698 + € 124 miljoen). Per jaareinde 2015 bedroeg dit € 858 miljoen. De afname van de schulden met afgerond
€ 36 miljoen (€ 858 -/- € 822 miljoen), betekent in algemene zin een verminderde financieringsbehoefte. Specifiek noemen wij het in 2016 minder nodig hebben van middelen voor het ontwikkelingsbedrijf (€ 22 miljoen) en de aflossing van schulden op door ons verstrekte leningen (€12 miljoen).
Het is verwachting dat naarmate de grondverkopen de komende jaren gaan toenemen, onze  financierings-behoefte navenant gaat dalen. Dit kan over een periode van 5 jaar een bedrag van € 100 miljoen uitmaken op onze financieringsbehoefte.