Stadsrekening 2016
PCPortal

Het weerstandsvermogen maakt het mogelijk dat we incidentele financiële tegenvallers kunnen opvangen zonder direct ingrepen in de begroting te hoeven doen. Bij structurele financiële tegenvallers moet het weerstandsvermogen het mogelijk maken om de eerste klap op te vangen zodat we de tijd krijgen om een zorgvuldige afweging te maken hoe we de financiële gevolgen een plek kunnen geven. Het weerstandsvermogen moet ons beschermen tegen het doen van ongewenste ingrepen op ons beleid.
Het gewenste niveau van het weerstandsvermogen is een vrije weerstandscapaciteit dat gelijk is aan het risicoprofiel. Dus de gewenste verhouding tussen beschikbare vrije weerstandscapaciteit en risicoprofiel = 1. Bij deze verhouding betrekken we het element tijd.
Voor de weerstandscapaciteit hanteren we een absolute ondergrens van € 25 miljoen. Dit komt ongeveer overeen met € 150 per inwoner. Wanneer ons weerstandscapaciteit onder dit niveau komt krijgt herstel hiervan absolute prioriteit.
Wanneer de vrije weerstandscapaciteit boven het risicoprofiel uitkomt, zowel op korte als op lange termijn, kan de Raad beslissen om deze middelen in te zetten.

In de onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van de saldireserve, zijnde de vrij beschikbare weerstandscapaciteit, weergegeven. De verwachting ten tijde van de rekening 2016 na winstbestemming en dus startend bij een saldireserve van 57,7 miljoen (rode lijn) en de verwachting bij de begroting 2017 (rode stippellijn) is aangegeven. Hiertegenover zijn de risico's in beeld gebracht.
In de grafiek is het risicoprofiel volgens de nieuwe kadernota, waarbij de risico's in de tijd zijn opgenomen. Het bruine vlak geeft de planexploitatierisico's cumulatief inclusief rente in de tijd weer. In deze grafiek is ook het totaal aan planexploitatierisico's volgens de oude methode opgenomen(lichte vlak) Uit deze grafiek blijkt dat de saldireserve ruim voldoende is om de geïdentificeerde risico's op te kunnen vangen en ook ruimte biedt om onverwachte gebeurtenissen op te kunnen vangen.

Ontwikkeling risicoprofiel en weerstandsvermogen