Stadsrekening 2016
PCPortal

In onderstaande tabel is de ontwikkeling saldireserve opgenomen. De besluitvorming tot en met vaststelling VGP is opgenomen. Tevens is het rekeningresultaat en winst bestemmingsvoorstel* verwerkt

bedragen * € 1 miljoen

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

beginstand

92,8

rekeningresultaat 2015 resp 2016*

-29,3

-11,3

programmaresultaat Zorg en Welzijn *

-9,8

-4,7

vrijval reserve gesubsidieerde arbeid

0,3

Beginstand 1 januari

53,7

57,7

65,6

78,2

91,0

108,4

122,9

Structurele mutaties

Behoedzame omgang financieringsresultaat

ZN '15

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Voordelen 2017 en later naar saldireserve

SB '16

3,6

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

Voordelen 2017 en later naar saldireserve

SB '17

-0,1

2,6

3,0

4,9

4,9

4,9

Exploitatie KKG

-0,4

-0,3

-0,3

-0,2

-0,2

-0,1

-0,1

Bespaarde rente reserve

4,0

2,4

2,6

3,0

3,3

4,7

4,1

Incidentele mutaties

Treasuryresultaat

1,0

Maatwerk interventie

1,1

0,8

Planexploitaties VGP februari ' 17

10,1

2,5

1,3

1,1

4,0

0,9

0,9

Aanpassing GREX vernieuwing BBV

7,1

-0,9

-0,9

-0,9

-1,0

-1,0

-0,6

Afkoopsom grondwater monitoring

0,5

Onderuitputting kapitaallasten 2016

0,6

Kosten verhoogde asielinstroom

-0,4

-0,4

Reservering vakantiegeld vanwege  IKB

-3,2

Bijdrage Koers West

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

Levensduur verlengd onderhoud activeren

5,0

4,5

4,1

3,7

3,3

2,9

Overhevelingen

Bastei

-1,3

Oveheveling GIDS naar 2015

-0,1

DU Bodem

-0,2

Uitvoering toelage hulp bij het huishouden

-0,6

Tijdelijke uitbreiding formatie sociale wijkteams

-0,2

Giro

0,4

ICT budget naar 2016

-0,5

Kroonjaar

0,2

HOV Slotemaker de Bruineweg

-0,3

Vernieuwing website

-0,1

overhevelingen uit nota slotwijziging 2016

armoedebeleid

0,1

-0,1

valkhofkwartier

0,3

-0,3

vernieuwing gemeentelijke website

0,3

-0,3

toegeleiding statushouders naar werk en opleiding

0,2

-0,2

HOV Slotemaker de Bruineweg

0,3

-0,3

Wepod

0,1

-0,1

Claims en verwachtingen

Toegankelijkheid gebouwen

-0,4

Warmtenet 2.0

-1,0

Watersport nevengeul

-1,5

Stand ultimo 

73,4

65,6

78,2

91,0

108,4

122,9

137,7

De wijzigingen ten opzichte van de doorkijk in de stadsbegroting 2017-2020 betreffen

Rekeningresultaat 2016 en programmaresultaat Zorg en Welzijn
Het rekeningresultaat is uitgekomen op € 11,3  miljoen nadelig. Voorgesteld wordt dit bedrag uit de saldireserve te onttrekken.
Volgens afspraak in het coalitieakkoord wordt een voordelig programmaresultaat (verschil tussen rekening en begroting) op het programma Zorg en Welzijn van € 4,7 miljoen in de reserve WMO jeugd en beschermd wonen gestort. Omdat de rekening met een nadeel sluit, moet de storting in de WMO reserve, uit de saldireserve gehaald worden.
Verder wordt bij de resultaatbestemming voorgesteld om het restant van de reserve gesubsidieerde arbeid vrij te laten vallen en dit bedrag van 0,3 miljoen toe te voegen aan de saldireserve. Per saldo dus een verslechtering van de saldireserve met € 15,7 miljoen.
Zie voor verdere informatie het financieel beeld.

Resultaat VGP 2017
In de stadsbegroting werd gerekend met een voordeel uit planexploitaties van € 1 miljoen en een voordeel uit doorrekening BBV wijzigingen van € 7,1 miljoen.Daartegenover zijn een aantal verliesverwachtingen, zoals voor onderwijshuisvesting Hatertseweg van € 2,8 miljoen en onderwijs Nijmegen Noord van € 0,8 miljoen in de Zomernota 2016 opgenomen. Het uiteindelijk resultaat is € 17,2 miljoen voordelig en dat is dus € 12,7 miljoen voordelig dan werd verwacht. Belangrijke oorzaken van deze verbetering zijn de aanpassingen in de grex Waalsprong en Waalfront. Voor deze laatste grex is overeenstemming met de bouwpartner bereikt over de aanpassingen van de grex en dat heeft geleid tot voordelen in de Grex, zodanig dat een bedrag van € 5,9 uit de voorziening vrij kon vallen. Voor de grex Waalsprong zijn er diverse aanpassingen (inclusief de BBV effecten) met financiële gevolgen, waardoor er uiteindelijk een bedrag van € 16,5 miljoen uit de voorziening vrij kon vallen. Tegenover deze voordelen staan diverse nadelen, ondermeer  nadeel van € 1,3 miljoen samenhangend met de liquidatie van de GR Bergerden.
Naar aanleiding van de doorrekening van het VGP 2017 is ook de reeks verwachtingen komende jaren aangepast.

Budgetoverhevelingen nota Slotwijziging
In de nota Slotwijziging zijn enkele budgetoverhevelingen van 2016 naar 2017 vastgesteld. Hiermee worden de niet gebruikte budgetten die in 2016 voor bepaalde doeleinden geraamd waren beschikbaar gesteld in 2017 om deze  werkzaamheden alsnog uit te kunnen voeren.  Deze zijn nu verwerkt in het overzicht van de saldireserve.

Treasuryresultaat
In de stadsbegroting 2017 werd naast de jaarlijkse afroming van het treasuryresultaat met € 1,3 miljoen een extra treasuryresultaat 2016 geraamd van € 1,2 miljoen. In de nota slotwijziging is van deze verwachting reeds een half miljoen als voordelig financieringsresultaat verwerkt in de begroting 2016. Uiteindelijk is bij de jaarrekening een bedrag van € 1,0 miljoen afgeroomd van het treasuryresultaat en in de saldireserve gestort.

Doorschuiven claims naar volgend jaar
Een aantal claims zijn niet in 2016 geëffectueerd, maar worden doorgeschoven naar 2017. Het betreft de claim nevengeul, warmtenet 2.0, en de toegankelijkheid gebouwen.

Claim IKB
Door de invoering van het individueel keuze budget wordt het vakantiegeld niet meer standaard uitbetaald in mei over de afgelopen 12 maanden, maar kunnen alle vakantierechten opgenomen worden op het moment dat er recht op is gebouwd. Tot en met 2016 was vakantiegeld een jaarlijks weerkerende post en werd dan in het jaar van uitbetalen als kosten genomen. Nu moeten de vakantierechten direct opgenomen worden en voor de jaarrekening betekent dat eenmalig een inhaalactie van het reserveren van 7 maanden vakantiegeld. In de stadsbegroting was dat geraamd op een post van € 3,5 miljoen. De werkelijke vakantiegeldverplichting blijkt € 3,2 miljoen te zijn.