Stadsrekening 2016
PCPortal

x €1000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  tot huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2016-2019

Vrijval

1. Specifiek

Fiets

7.111

7.111

6.225

194

996

1.688

Selectief toegangssysteem

813

813

768

52

0

0

-7

Fietstunnels Waalsprong

7.318

7.318

4.598

394

0

2.326

Aanleg Dorpensingel

5.000

5.000

199

33

0

4.768

Groene Route

2.200

2.200

2.097

-260

0

363

Marienburggarage Parkeerapparatuur

300

300

122

1

0

177

Parkeren Hezelpoort

2.557

2.557

2.517

0

1.898

1.938

Stationsplein

3.000

3.000

302

292

0

2.406

Fietsvriendelijke maatregelen

5.000

5.000

0

773

620

4.847

Waalbrug fiets- en busbaan

5.000

5.000

74

165

0

4.761

Vervanging  Parkeerapparatuur CWZ

550

0

0

0

0

550

Griftdijk Verkeersmaatregelen

572

572

0

6

0

566

Daasleweg

300

150

0

150

0

150

Park  & Ride

1.200

1.200

66

808

0

309

Totaal

         40.921

     40.221

     16.968

        2.608

         3.514

      24.849

       -  

Fiets   

Met het krediet Fiets bekostigen we onder andere een deel van de uitvoering van de zuidelijke snelfietsroute Beuningen.  Het gedeelteMuntmeesterlaan– Goffertpark is inmiddels gerealiseerd; voor 2016/2017 staat de uitvoering van de Oude Molenweg gepland.

Huidige status: einddatum 2017
Status investering: voorbereiding / realisatiefase

Selectief Toegangssysteem   

Dit krediet betreft de vervanging van het selectief toegangssysteem van de binnenstad (STS) en het daarmee samenhangende project Upgrading Verkeersmanagementcentrale (VMC). De vervanging van het STS is opgeleverd.
Huidige status: gereed
Status investering: gereed

Fietstunnels Waalsprong   

De uitvoering van de tunnels (Vrouwe Udasingel en Laauwikstraat) en de fietsbrug over de Graaf Alardsingel is inmiddels voltooid. Het restant van het krediet is deels in 2016 ingezet voor realisatie van de fietsstraat Griftdijk en  gaan we in 2017-2018 inzetten voor de infrastructurele verbeteringen voor de fiets, onder andere de verbetering van fiets op- en afgangen bij de verschillende Waalbruggen. De uitvoering hiervan voorzien we in 2017/2018

Huidige status: einddatum 2018
Status investering: realisatiefase

Aanleg Dorpensingel   

De aanleg van de Dorpensingel (de nieuw aan te leggen weg tussen de Prins Mauritssingel en Bemmel) stond gepland voor 2015 en 2016. De totale kosten zijn geraamd op € 8,8 mln.; dat is nog exclusief de kosten van een 30km-inrichting op de Vossenpelssestraat en een eventuele ongelijkvloerse kruising van het RijnWaalpad. Nijmegen heeft voor de Dorpensingel € 5 mln. gereserveerd. De gemeente Lingewaard is bereid maximaal € 1,5 mln. bij te dragen in het project. De besprekingen met de provincie over een bijdrage hebben niet geleid tot concrete toezeggingen. Daarmee is de bekostiging van de aanleg van de Dorpensingel nog niet rond; de geplande uitvoeringstermijn is daardoor onhaalbaar en schuift op zijn minst twee jaar door. Wij hebben naar aanleiding van de in juli in de Raad aangenomen motie nogmaals bij de provincie aangedrongen op een bijdrage. Daarnaast zijn wij met de gemeente Lingewaard in overleg over de door Lingewaard voorgestelde Ressense variant als alternatief voor de Dorpensingel. De investeringskosten van deze variant zijn aanmerkelijk lager dan die van de Dorpensingel. Op basis van de toezeggingen die het college van B. en W. van Lingewaard aan de Raad van die gemeente heeft gedaan, verwachten wij dat de Raad van Lingewaard een collegevoorstel over dit onderwerp bespreekt.
Wij zullen uw Raad in het voorjaar van 2017 over de voortgang informeren.

Huidige status: einddatum 2018 of 2019
Status investering: voorbereidingsfase

Groene Route
Met de uitvoering van reistijdmeetpunten voor de VRI’s worden de doorstromingsmaatregelen in de eerste helf van 2017  afgerond.

Huidige status: einddatum 2017
Status investering: realisatiefase

Marienburggarage parkeerapparatuur   

Het krediet wordt ingezet voor de aanschaf van een nieuw parkeersysteem, inclusief een parkeermanagementsysteem. Door slim aan te besteden, schatten we in dat we binnen het budget, naast de parkeerapparatuur van de Marienburggarage, ook de apparatuur van de Eiermarktgarage kunnen vervangen.
Ons College heeft op 28 juni besloten het restbudget van € 1,7 ton hiervoor in te zetten.
In het voorjaar 2017 wordt de parkeerapparatuur in de Eiermarktgarage vervangen.

Huidige status: einddatum 2017
Status investering: realisatiefase

Parkeren Hezelpoort  
In 2014 is het Hezelpoortterrein opnieuw ingericht als parkeerterrein en aangesloten op het ParkeerRoute Informatie Systeem (PRIS). Ook zijn de tijdelijke parkeerplaatsen op het Joris Ivensplein opgeheven, zodat het plein weer de oorspronkelijke uitstraling krijgt.  Zodra de nieuwbouw Handelskade volledig is gerealiseerd, naar verwachting eind 2017, wordt het aantal parkeerplaatsen uitgebreid door middel van een gebouwde parkeervoorziening.
De projecten worden uitgevoerd in de grondexploitatie en na afloop verrekend met Mobiliteit.
Voor de zomer is verkend of er vanuit de markt animo bestaat, mede op basis van financiële haalbaarheid, voor de realisatie van een woontoren en de commerciële ruimte aan de westzijde van het parkeerterrein de oude stad. De capaciteit van de gebouwde voorziening kan vanwege deze ontwikkeling aanzienlijk toenemen. Het heeft de voorkeur om de parkeernorm van de nieuw te bouwen woontoren en de commerciële ruimte te integreren in het bouwplan van de parkeervoorziening. Het streven is om in 2017 te starten met de bouw van de parkeervoorziening. Hiermee wordt de aanleg van de fietsenstalling waarvoor € 40k is gereserveerd vertraagd. 
Huidige status: einddatum 2019
Status investering:

Bovengrondse garage: voorbereidingsfase/realisatiefase

Stationsplein   

Voor de verbetering van de stationsomgeving aan de oostzijde is vanuit het coalitieakkoord € 3 mln. beschikbaar. Uit dat budget is een aantal maatregelen uitgevoerd, zoals de oversteek bij het ROC, de looproute Van Schaeck Mathonsingel en de looproute Doornroosje. De herinrichting van de Van Oldenbarneveltstraat (voorbereid in een uitgebreid participatieproces met de belanghebbenden) wordt in 2016 voltooid.
Gemeente, Provincie, NS en ProRail werken samen aan de ontwikkeling van station en stationsomgeving. Dat heeft geleid tot een gezamenlijk ontwikkelingskader dat vanaf najaar 2016 verder wordt uitgewerkt tot schetsontwerpen. Nu al is echter duidelijk dat een verdere structurele verbetering van de stationsomgeving van de partijen samen een vergaande investering op lange termijn betreft. Hierover vindt momenteel bestuurlijk overleg plaats, mede over de gezamenlijke ambitie.

Huidige status: einddatum 2025
Status investering: voorbereidingsfase.

Fietsvriendelijke maatregelen    
Aansluitend op het Fietsstimuleringsplan is de Programmering Fiets 2016 vastgesteld met alle actuele fietsprojecten. De bekostiging van de programmering is voor een bedrag van € 2,9 mln. voorzien uit Fietsvriendelijke maatregelen. De programmering van het restant krediet  van € 2,1 miljoen zal in 2017 aan het college worden voorgelegd.

Huidige status: einddatum 2018
Status investering: voorbereiding/realisatiefase

Waalbrug fiets- en busbaan    

In het Coalitieakkoord 2014-2018 is € 5 mln. vrijgemaakt voor de fietspadverbreding en extra busbaan op de Waalbrug. In verband met door RWS verlangde onvoorwaardelijke garantstelling voor de financiering van de verbreding van de Waalbrug is de aanpassing beperkt tot de fietspadverbreding (geraamd op € 10 mln., waarvan 50% subsidie toegezegd door de provincie).
Het technische onderzoek van Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat de door de gemeente gewenste verbreding niet haalbaar is. Wij zijn vervolgens in overleg met RWS gestart met het bestuderen van de terugvalopties, waarin wij onderzoeken óf en hoe het toch mogelijk is binnen het bestaande profiel de westelijke fietsverbinding op de brug te verbreden; wij richten ons hierbij primair op het inzetten van de huidige busbaan voor de fiets, gecombineerd met doorstromingsmaatregelen ten behoeve van het openbaar vervoer. Wij willen de resterende middelen met name inzetten om op andere onderdelen van de waaloverschrijdende fietsroutes structurele verbeteringen aan te brengen.
In april 2016 is een besluit genomen over het toekomstige wegprofiel en aanlichting van de Waalbrug en daarover is de raad geïnformeerd. Over de realisatie en financiering van de renovatie worden afspraken gemaakt met RWS, vastgelegd in een Bestuursovereenkomst tussen RWS en gemeente Nijmegen. Zowel voor de periode van uitvoering als voor het eindbeeld geeft de gemeente wensen en eisen mee aan Rijkswaterstaat.
In september hebben wij een besluit genomen om de bestuursovereenkomst met RWS te tekenen.
Vanaf najaar 2017 gaat Rijkswaterstaat aan de slag met de renovatie van de Waalbrug: vervangen van het betonnen wegdek en conserveren (schilderen) van de brug. De renovatie moet niet alleen aangegrepen worden om het wegprofiel te wijzigen. Een unieke kans om de ruimtelijke kwaliteit en het comfort voor fietser en voetganger op de Waalbrug te verbeteren kan nu worden gegrepen. Dit vraagt om extra middelen. .
Aanvankelijk was voor de fietspadverbreding en extra busbaan door de provincie een bijdrage toegezegd van € 5,0 mln. Daarmee hadden we een krediet beschikbaar van € 10 mln., waarvan € 5 mln. werd gedekt door een bijdrage van de provincie; het netto-krediet was € 5 mln. Voor het alternatief dat beduidend goedkoper uitvalt en is voorgelegd aan uw raad wordt een maximale subsidie verwacht van € 1,5 mln.  Als de toekenning van de subsidies lager uitvallen dan wordt het ambitieniveau naar beneden bijgesteld.

Huidige status: einddatum 2019

Status investering: voorbereidingsfase.

Vervanging Parkeerapparatuur CWZ
De onderzoeksfase is gestart in overleg met CWZ. De verwachte start van de werkzaamheden zal begin 2de kwartaal 2017 zijn.  CWZ heeft een  zeer uitgebreide apparatuur configuratie met de daarbij behorende bekabeling en camera’s die tevens vervangen wordt.  De verwachte einddatum voor oplevering zal eind 2017 plaatsvinden.

Huidige status: voorbereidingsfase
Status investering: eind 2017

Griftdijk Verkeersmaatregelen
In het kader van de afronding verkeersstructuur Waalsprong wordt aan de Griftdijk aan de zuidelijke kant een knip gemaakt. Hiermee wordt de gebiedsontsluitingsfunctie van de Noordzijde  gegarandeerd en de overlast van geluid en congestie(spits) en verkeersveiligehid beheerst. Vervolgens worden  aanvullende verkeersmaatregelen uitgewerkt om de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid voor de weggebruikers en bewoners van de Griftdijk te verbeteren.

Huidige status:   in uitvoeringsfaseStatus investering: gereed 2017

Daalseweg
Vanuit Mobiliteit wordt in 2017/2018 een bijdrage geleverd aan het Ontwikkelingsbedrijf voor de reconstructie van de Daalseweg. Huidige status: einddatum 2018
Status investering: realisatiefase

Park & Ride - Transferium Nijmegen Noord       

Voor het Transferium Nijmegen Noord is een krediet beschikbaar van € 1,2 mln. euro voor de inrichtingskosten (incl. parkeerapparatuur) van 400 parkeerplaatsen op het maaiveld. De kosten voor inrichting, apparatuur en de ontsluitingsweg zijn geraamd op € 850.000. De P&R Noord is begin december 2015 in gebruik genomen. De parkeerapparatuur was echter nog niet volledig opgeleverd.. Het restantkrediet van € 350.000 is voor openbare functies of om de capaciteit van het transferium te vergroten met 100 parkeerplaatsen. De aanleg hiervan staat vooralsnog gepland in 2017 en wordt gekoppeld aan de noodzaak hiertoe vanuit de planontwikkeling in het gebied, waardoor de uitvoering later kan plaatsvinden.

Huidige status: einddatum 2017
Status investering: realisatiefase.