Stadsrekening 2016
PCPortal

Subsidiestaat

Programma / product

Begroot

Betaald

Restant

 Bestuur & Ondersteuning

4.245

-4.245

 Externe betrekkingen

34.027

6.231

27.796

Totaal programma  Bestuur en Middelen

34.027

10.476

23.551

 Citymarketing en evenementen

446.634

457.040

-10.406

 Culturele ketens

12.167.386

12.150.902

16.484

 Cultuureducatie en amateurkunst

3.837.271

3.834.721

2.550

 Cultuurhistorie

22.308

-22.308

 Talent en kwaliteit

1.274.893

1.256.120

18.773

Totaal programma  Cultuur,  cultuurhistorie en citymarketing

17.726.183

17.721.090

5.093

 Klimaat & Energie

503.998

693.978

-189.980

 Geluid, lucht en Bodem

210.000

176.628

33.372

 Groen, natuur en woonomgeving

272.713

36.406

236.307

Totaal programma  Duurzaamheid

986.711

907.011

79.700

 Werk

69.743

69.743

0

 Economie

736.829

682.951

53.879

Totaal programma  Economie en Werk

806.573

752.694

53.879

 Armoedebestrijding

1.847.958

1.770.245

77.713

 Inkomen

100.000

101.360

-1.360

Totaal programma  Inkomen & Armoedebestrijding

1.947.958

1.871.605

76.353

 Verkeer

4.200

-4.200

Totaal programma  Mobiliteit

4.200

-4.200

 Stimuleren ontwikkelingskansen

8.098.597

7.274.454

824.143

 Bestrijden voortijdig schoolverlaten

634.511

634.511

0

Totaal programma  Onderwijs

8.733.109

7.908.965

824.144

 Integraal beheer openbare ruimte

70.163

70.195

-32

Totaal programma  Openbare ruimte

70.163

70.195

-32

 Sport

2.371.912

2.277.962

93.950

Totaal programma  Sport en Accommodaties

2.371.912

2.277.962

93.950

 Ruimtelijke inrichting

15.131

25.000

-9.869

Totaal programma  Stedelijke ontwikkeling

15.131

25.000

-9.869

 Openbare orde & Veiligheid

45.000

40.000

5.000

Totaal programma  Veiligheid

45.000

40.000

5.000

 Speelvoorzieningen

12.475

12.000

475

 Wijkaanpak

541.508

498.380

44.738

Totaal programma  Wijkontwikkeling

553.984

510.380

43.604

 Wonen

73.648

144.967

-71.319

Totaal programma  Wonen

73.648

144.967

-71.319

 Diversiteit

1.801.770

1.649.746

152.024

 Jeugd

31.098.131

31.294.411

-196.280

 Opvang en beschermd wonen

17.633.711

17.232.408

401.303

 Publieke Gezondheid

1.188.541

1.061.138

127.403

 Welzijn

16.379.140

16.309.454

69.686

Totaal programma  Zorg en Welzijn

68.101.293

67.547.157

554.136

Totaal per jaar

101.465.691

99.791.703

1.673.989