Stadsrekening 2016
PCPortal

Leningen norm renterisico

BEREKENEN RENTERISICO OP DE VASTE SCHULD
Op deze staat dient eenmaal per jaar over het voorgaande jaar het renterisico op de vaste schuld te worden gerapporteerd. Het gaat hierbij om het renterisico van het gehele openbaar lichaam, inclusief bedrijven en andere takken van dienst. Deze staat wordt jaarlijks als onderdeel van de financieringsparagraaf bij het
jaarverslag naar de toezichthouder verzonden.

Berekenen renterisico op de vaste schuld

x € 1.000

[1]

Renteherzieningen 

-52

[2] 

Aflossingen

63.454

[3] 

Renterisico (1+2) 

63.402

[4] 

Renterisiconorm

142.300

[5a] = [4>3] 

Ruimte onder renterisiconorm 

78.898

[5b] = [3>4] 

Overschrijding renterisiconorm

Berekening: Begrotingstotaal jaar 2015

[4a] 

Begrotingstotaal 

711.500

[4b] 

Percentage regeling 

20%

[4] = [4a] x [4b]/100 

Renterisiconorm 

142.300

Bij ons financieringsbeleid hebben we aangegeven dat we aflossingen meerjarig spreiden om het risico van een hogere rente bij een nieuwe lening te beperken. Uit bovenstaande voorgeschreven tabel blijkt dat we maximaal € 63 miljoen renterisico [3] lopen, terwijl de norm [4] ruimte geeft tot € 142 miljoen. Deze renterisiconorm is afgeleid van het begrotingstotaal.