Stadsrekening 2016
PCPortal

Begrotingsrechtmatigheid

Op grond van de Gemeentewet zijn alle overschrijdingen op de lasten ten opzichte van de begroting (na wijziging) onrechtmatig. In de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV staan de uitgangspunten voor de begrotingsrechtmatigheid. Op basis hiervan is van lastenoverschrijdingen groter dan € 100.000 getoetst of deze rechtmatig zijn.

Verder is op basis van de paragraaf investeringen beoordeeld  of er investeringen zijn gedaan die het krediet met meer dan € 100.000 hebben overschreden. Dit is niet het geval.

In onderstaande tabel zijn de lastenoverschrijdingen > € 100.000 opgenomen per programma met vermelding van de kwalificatie rechtmatig of onrechtmatig.

 

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2015

Meer uitgegeven

(R)echtmatig / (O)nrechtmatig

Bestuur en Middelen

53,5

59,5

6,0

R

Economie en Werk

48,6

52,0

3,4

R

Grondbeleid

134,8

144,9

10,1

R

Onderwijs

32,7

32,8

0,2

R

Openbare ruimte

67,4

72,4

5,0

R

Wijkontwikkeling

5,0

5,2

0,1

R

Wonen

2,1

2,5

0,4

R

Toelichting per programma:
Bestuur en middelen
De overschrijding van € 6,0 miljoen heeft een tweetal oorzaken. Allereerst is het dekkingstekort op de afdelingskosten groter uitgevallen dan verwacht. In de nota Slotwijziging is hiervoor gewaarschuwd. Daarmee wordt dit als rechtmatig bestempeld.
Ten tweede wordt bij de begroting, op grond van ervaring uit voorgaande jaren en overeenkomstig gebruik in voorgaande jaren, rekening gehouden met een voordelig rekeningresultaat. Hiervoor was in de begroting een negatieve stelpost opgenomen van € 1,8 miljoen. Op dit programma levert dit een nadeel op. Hiertegenover staan voordelen op andere programma's. Deze post is dan ook als rechtmatig gekwalificeerd.

Economie en werk
De overschrijding van € 3,4 miljoen wordt veroorzaakt door WSW-gelden (€ 3,3 miljoen), re-integratie-uitgaven (€ 0,7 miljoen) en werkervaringskosten (€ 0,3 miljoen).
Bij de WSW-gelden resteert na aftrek van compenserende baten een tekort van € 1,7 miljoen, zijnde het Nijmeegse aandeel in het verwachte tekort van het SW-deel van het Werkbedrijf. De definitieve afrekening zal plaatsvinden in de Jaarrekening 2016 van de MGR. Hiervoor is in de Nota Slotwijzigingen alvast een winstwaarschuwing afgegeven van € 1,9 miljoen. Daarmee is dit rechtmatig.
Omdat de re-integratie uitgaven moeilijk exact te ramen zijn, is er een bestemmingsreserve ingesteld ter egalisatie van deze kosten. Deze extra uitgaven worden dan ook als rechtmatig beschouwd.
Bij de werkervaringskosten zijn uitgaven gedaan die worden bekostigd met subsidiegeld. Vanwege deze compenserende baten wordt dit als rechtmatig bestempeld.

Grondbeleid

Het programma grondbeleid bestaat uit twee producten. Bij het product ‘planexploitaties’ worden de mutaties in het onderhanden werk verantwoord. Dat wil zeggen dat van alle grondexploitaties de werkelijke uitgaven en ontvangsten verantwoord worden. Het saldo van de mutaties wordt via het programma naar de balanspost voorraad grondexploitaties geboekt. In het programma is dit dan ook budgettair neutraal. In het product ‘instrumenten grondbeleid’ worden de aanpassingen van de verliesvoorzieningen en tussentijdse winstnames verwerkt. Hieronder valt het positieve resultaat uit de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) en de negatieve bijstellingen nadien door actuele ontwikkelingen. Het storten van het positieve VGP-resultaat in de saldireserve leidt tot een last bij het programma. Doordat de lastenoverschrijding voortkomt uit de systematiek is deze als rechtmatig bestempeld.

Onderwijs
De lastenoverschrijding van minder dan 2 ton wordt gecompenseerd door extra baten. In december 2016 is van het Rijk een vergoeding ontvangen voor de bekostiging van de huisvesting van leerlingen voortgezet onderwijs in de noodopvang Heumensoord. Gezien het moment is deze lastenoverschrijding als rechtmatig bestempeld. Omdat deze vergoeding niet meer met een begrotingswijziging aan het programma Onderwijs kon worden toegerekend, is deze trouwens verantwoord bij het programma Bestuur & Middelen. Daardoor lijkt het dat we bij het programma Onderwijs € 0,5 miljoen (2%) meer hebben uitgegeven dan begroot.

Openbare ruimte
De lastenoverschrijding van 5 miljoen komt voort uit projecten die vallen onder de integrale samenwerking van Openbare Ruimte met andere programma’s. De kosten van deze projecten worden verantwoord bij Openbare Ruimte en verrekend met andere programma’s waar de budgetten beschikbaar zijn gesteld. Deze verrekeningen zijn nagenoeg budgettair neutraal, waardoor het saldo van baten en lasten nagenoeg in lijn ligt met de begroting (na wijziging). Daarom is deze overschrijding als rechtmatig bestempeld.

Wijkontwikkeling
De lastenoverschrijding van ongeveer € 110.000 wordt deels gecompenseerd door extra baten. Per saldo is er ten opzichte van de begroting € 30.000,- (0,6%) meer uitgegeven. Bijzonderheid is het Nijmeegse aandeel (€ 22.000) in het exploitatietekort van de stichting Driestroom over 2015. Geen materiële begrotingsonrechtmatigheden.

Wonen
De lastenoverschrijding van 4 ton houdt verband met de startersleningen. Het aantal leningaanvragen valt moeilijk te voorspellen. In 2016 zijn er meer nieuwe leningen verstrekt dan verwacht. De extra lasten worden gecompenseerd door extra geld te onttrekken uit de hiervoor bestemde reserve. Om die reden is dit als rechtmatig gekwalificeerd.