Stadsrekening 2016
PCPortal

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

begroting 2016

begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

x € 1.000

Lokale heffingen

-Onroerend zaakbelasting

73.402

72.802

74.069

-Hondenbelasting

1.171

1.171

1.164

-Precariobelasting

529

507

477

Toeristenbelasting

560

410

416

Gemeentefonds

199.146

204.813

206.012

Uitkering sociaal domein

141.404

146.496

146.496

Dividend

468

2.594

3.097

Saldo financieringsfunctie

12.160

13.585

13.684

Totaal

428.840

442.378

445.415

Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. Hierin staan alle belastingopbrengsten vermeld, ook de kostengerelateerde heffingen zoals bijvoorbeeld de rioolheffing.

De bedragen genoemd in de paragraaf en de bovengenoemde bedragen kunnen afwijken. In bovenstaand overzicht zijn de bruto opbrengsten opgenomen. Dat wil zeggen inclusief afrekeningen voorgaande jaren. Daarentegen is geen rekening gehouden met kwijtscheldingen, verminderingen e.d.. In de paragraaf heffingen wordt wel rekening gehouden met kwijtschelding en wordt alleen het belastingjaar 2016 opgenomen.