Stadsrekening 2016
PCPortal

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

 
Gewaarborgde geldleningen
De gemeente staat garant voor geldleningen die zijn verstrekt aan o.a. woningcorporaties en schoolbesturen.
Onderstaand het totaal van deze garanties.

gewaarborgde geldleningen
( bedragen x  1.000 )

percentage door de gemeente te waarborgen

boekwaarde
31-12-2016

boekwaarde
31-12-2015

eigen woningverbetering met 50% deelname Rijk

50%

596.383

610.290

krediethypotheken

100%

781

490

hypotheken (woon)verenigingen en particulieren

100%

13.231

15.737

overige zakelijke zekerheidstellingen

100%

889

788

schoolbesturen

100%

25.709

27.500

636.993

654.805

Langlopende huurcontracten
De gemeente huurt de bij elkaar gelegen adressen Arsenaalgas 7, 7a en 8,  Mariënburg 75 en de parkeergarage Mariënburg in één contract van een vastgoedeigenaar. De totale jaarlijkse huurpenningen daarvoor bedragen circa  € 1,4 miljoen.
De looptijd voor  de objecten Arsenaalgas 8 (= kantoor boven de parkeergarage Arsenaalgas 7) en Mariënburg 75 (= Elckerlyc en Stadswinkel) eindigt per 1-1-2033.
De looptijd voor Arsenaalgas 7 en 7a (= parkeergarage en fietsenstalling) eindigt per 1-8-2034.
VSA (Sport en Recreatie) huurt het pand Triavium aan de van Rosenburgweg 2 voor een jaarlijks bedrag van circa  € 1,2 miljoen. Het contract loopt t/m 23 september 2033.

Inkoopcontracten groter dan € 0,5 miljoen inkoopwaarde
De gemeente Nijmegen heeft diverse inkoopcontracten afgesloten – dan wel heeft aanbestedingen lopen voor contracten – met een inkoopwaarde voor de jaren 2017 en later van meer dan  € 0,5 miljoen. Belangrijke financiële verplichtingen zijn of worden daarmee aangegaan ten aanzien van de volgende inkoopcategorieën:

 • Energie
 • Beveiliging
 • Inhuur en advies
 • MFP, audioapparatuur en kantoormachines
 • afvalverwijderingsdiensten
 • Leerlingenvervoer
 • WMO
 • Publieke Gezondheid
 • Volwasseneneducatie
 • Reinigingsdiensten
 • Civiele werkzaamheden en onderhoud
 • Openbare verlichting
 • Onderhoud gebouwen

Leasecontracten
De gemeente Nijmegen heeft een raamovereenkomst met Athlon Car Lease Nederland B.V. voor het leasen van auto's. De kosten in 2016 bedroegen ongeveer € 160.000.