Stadsrekening 2016
PCPortal

Beleidskader en realisatieUw Raad heeft middelen beschikbaar gesteld om onze gebouwen structureel te onderhouden.De planning van de werkzaamheden is vastgelegd in een meerjaren-onderhoudsplan.We kunnen met het onderhoudsbudget de gemeentelijke gebouwen in stand houden, maar het is niet bestemd en ook niet toereikend om er renovaties en verbeteringen qua materialengebruik, installaties of qua functionaliteit mee aan te brengen. De aanwending van het bedrag, dat in de begroting beschikbaar is voor het uitvoeren van het onderhoud, zal dan ook steeds kritisch moeten worden afgewogen om het noodzakelijke instandhoudingsonderhoud structureel te kunnen blijven uitvoeren.

De daadwerkelijke uitvoering van het onderhoud wordt gebaseerd op de vaststelling van het definitieve onderhoudsplan van de betreffende jaarschijf.
Voor het meten en bewaken van de onderhoudsstaat hanteren wij de landelijke NEN‐norm 2767 (Nederlands Normalisatie‐instituut) voor gebouwen. Wij hebben steekproefsgewijs een conditiemeting conform deze NEN‐norm laten uitvoeren.

Op basis van het onderhoudsplan is ook in 2016 het onderhoud uitgevoerd. Het onderhoud vertoont in absolute zin, als gevolg van werkelijk uit te voeren onderhoud, in de verschillende jaren fluctuaties. De jaarlijkse exploitatie van de gebouwen kent een vaste bijdrage voor de kosten van het onderhoud in de reserves onderhoud. De daadwerkelijke kosten ontrokken wij vervolgens jaarlijks uit deze reserves. Op deze manier vertoont de exploitatiebegroting een stabiel beeld. Het meerjarenonderhoudsplan wordt periodiek geactualiseerd.

Uitbesteding regietaken onderhoudIn 2015 hebben wij de uitvoering van het onderhoud opnieuw aanbesteed. Dit betreft het planmatig, het klachten- en het periodiek onderhoud. Het contract is afgesloten voor een periode van 3 jaar met verlengingsmogelijkheden. Vanaf 1 januari 2016 is het onderhoud uitgevoerd door AAFM uit Eindhoven op basis van een geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan (MJOP), waarin het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed voor de komende jaren is vastgelegd. De jaarbedragen kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Uit onderstaande tabel blijkt dat er in 2016 een deel niet is uitgegeven aan het onderhoud. Dit kan worden verklaard doordat onze nieuwe regiepartij zich in het eerste kwartaal concentreerde op kennismaken met het pandenbestand en de Nijmeegse klanten. Daardoor kwam het uitzetten van onderhoudswerk pas halverwege het tweede kwartaal op gang. In het eerste kwartaal van 2017 wordt dit echter volledig ingelopen. We vangen het financiële effect  op via de Reserve Onderhoud.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2016

Realisatie 2016

Verschil 

Gebouwen

5.520

4.634

-886

Buitensport

450

507

57

Kunstijsbaan

130

129

-1

Totaal

6.100

5.270

-830

Realisatie investeringenNaast het reguliere technisch onderhoud is er een aantal investeringen in onze gemeentelijke panden. Hieronder lichten wij aan uw Raad de belangrijkste toe.

Diverse wettelijke aanpassingen aan gebouwenHet jaarlijks terugkerende bulkkrediet Gemeentelijke Accommodaties van € 750.000 is in 2016 besteed aan noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen aan gemeentelijke gebouwen in het kader van veiligheid, duurzaamheid, verhuurbaarheid, of  (nieuwe) wetgeving.De belangrijkste zijn:

  • Warmtekrachtkoppeling Wijkcentrum Dukenburg
  • Aanpassingen Jan Massinkhal
  • Nieuwe entree Heseweide
  • Realiseren kleedkamers in de Spil Lent
  • Aanpak bergingen Ackerbroekweg

Investeringen in duurzaamheid, asbest en cultuurhistorieIn 2016 is wederom geïnvesteerd in initiatieven op het gebied van duurzaamheid, het opstellen van asbestbeheerplannen en de aanpak van vochtproblemen in kannunikenhuizen, beelden latijnse school, muurschilderingen Nicolaaskapel en keermuren Valkhof in het kader van Cultuurhistorie.