Stadsrekening 2016
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer BV

terug naar overzicht

Voortgang gebiedsontwikkeling
Op dit moment zijn 534 etagewoningen in het plangebied Handelskade in aanbouw. In 2016 zijn ca. 280 woningen opgeleverd. In 2017 worden 225 woningen opgeleverd.  In november 2015 is in Koningsdaal in de wijk Batavia gestart met de bouw van blok 6 (50 woningen) en in juni 2016 met de bouw van blok 5 (68 woningen). Blok 7 (45 woningen) is bewoond. De blokken 8 en 9 (62 woningen) zijn medio 2016 in verkoop gegaan. De verwachting is dat in 2018 / 2019 alle woningen zijn verkocht en opgeleverd.

Koningsdaal Noord betreft de blokken 1,2,3 en 4 inclusief ontwikkeling van het Bataviapark. Het gaat hierbij om naar verwachting 237 woningen, waarvan 192 in Koningsdaal noord en 45 in het plangebied Bataviapark. Planvorming is op dit moment vrijwel afgerond en start bouw is voorzien medio 2017. Het stedenbouwkundige plan zal uw Raad in de eerste maanden van 2017 voor wensen en bedenkingen worden voorgelegd. Deze woningen zullen naar verwachting in 2018 worden gerealiseerd.

In het Dijk /Waalkwartier worden panden gesloopt, terwijl de eerste woningbouw vanaf 2018 wordt verwacht. In de tussenliggende periode zal het beschikbare terrein of de overgebleven opstallen worden verhuurd. De gronden en/of panden zullen daartoe tijdelijk een andere bestemming kunnen krijgen (hier staat de afkorting TAB – Tijdelijk Andere Bestemming bij Waalkwartier voor). In de voormalige Honig-fabriek is dit concept van tijdelijk anders bestemmen reeds zeer succesvol toegepast.  Samen met de directie OBW zullen de kansen/risico’s en kosten/opbrengsten die samenhangen met het (gedeeltelijk) behouden van gebouwen op het Honig-complex nader in beeld worden gebrachten en zal de Raad hierover nader worden geinformeerd. Hierbij zullen eveneens de effecten/ gevolgen voor de stadsrekening c.q. saldireserve in beeld worden gebracht. Ook zal OBW medio 2017 aan vangen met de stedenbouwkundige uitwerking van het deelgebied waarin de Honig is gelegen, hierin zal ook onderzocht worden wat de effecten (kansen, bedreigingen, kosten, etc.) zijn van (gedeeltelijk) behoud van de Honig.

Het totaal aantal woningen in dat in Waalfront wordt gerealiseerd is moeilijk vast te leggen. Met de inzichten van vandaag is de bouw van 1.900 tot 2.000 woningen realistisch, aangezien de huizenmarkt voor de etagewoningen enigszins aantrekt en verdichting mogelijk is.

GREX
De GREX Waalfront 2017 is inhoudelijk verder een voortzetting van de uitgangspunten en aannames uit de GREX 2015 waarover door uw raad recent wensen en bedenkingen zijn uitgebracht en kent als eindresultaat een tekort van - € 25,9 miljoen NCW per 01-2017, en een looptijd tot en met 07-2028. Een verbetering van het GREX resultaat c.q. een verkleining van het verlies met ca. € 4 miljoen NCW.

De GREX 2017 sluit op - € 25,9 miljoen NCW. Voor dit voorziene tekort in de GREX 2017 is een gemeentelijke voorziening noodzakelijk ter hoogte van € 14,6 miljoen. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige voorziening met € 5,9 miljoen hierdoor kan er aan voorziening € 5,9 miljoen vrijvallen. Dit is meer dan de resultaatverbetering van de GREX 2017 omdat bij de GREX 2015 de hoogte van de voorziening niet is aangepast, in afwachting van het resultaat van de lopende onderhandelingen. Besloten is (VGP) deze vrijval te betrekken bij de uitkomst van deze onderhandelingen en de uitkomsten van de GREX 2017.

Voor overige informatie verwijzen wij hier naar de procedure voor wensen en bedenkingen voor de grex 2017 (separaat geheim voorstel).

Financiële informatie verbonden partijen (peildatum 31 december 2016, bedragen x € 1.000)

Vorm

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Aandeel  Nijmegen

Naam Verbonden partij

BV/CV

1-1-2016

31-12-2016

1-1-2016

31-12-2016

31-12-2016

in %

in €

88

-22.040

50%

45