Stadsrekening 2016
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen GR Bijsterhuizen

terug naar overzicht

De planexploitatie heeft en houdt met de huidige inzichten een positief financieel resultaat.
De verkoop van bedrijfsterrein is weliswaar al een aantal jaren verminderd, maar de verwachting op dit moment is  positief. Bijsterhuizen mag zich verheugen in een redelijke mate van belangstelling in de markt en er wordt met diverse partijen onderhandeld over verkoop van grond.
De GR is geheel extern gefinancierd (via de gemeente Wijchen). De grondexploitatie per 1 oktober 2016 heeft een positief financieel resultaat van ca. € 23,3 miljoen op Contante Waarde 1-1-2016.
De gemeente levert geen financiële bijdrage aan de GR. De GR draait een grondexploitatie met een positief financieel resultaat. Winstuitkeringen worden ten gunste van de saldireserve gebracht. Aanpassing van het schema van uitbetaling van de winstuitkeringen wordt in de raming van de saldireserve verwerkt, het gaat dan om een bedrag van in totaal ruim € 11 miljoen.
Financiële risico’s worden niet verwacht voor de GR Bijsterhuizen.
In 2016 zijn een aantal transacties geëffectueerd waarbij in totaal 4,7 ha terrein is uitgegeven. De grootste daarvan betreft 4,1 ha uitgifte aan DHL ten behoeve van de realisering van een distributiecentrum.
Mogelijke tussentijdse winstuitkeringen zijn uiteraard afhankelijk gemaakt van het resultaat.
In 2017 zal naar verwachting een tussentijdse uitkering mogelijk zijn.
De GR valt vanaf 2016 onder de werking van de vennootschapsbelasting (Vpb). Om deze reden zijn alle posten in de herziene grondexploitatie per 1-1-2016 kritisch bekeken, waardoor de herziene grondexploitatie per 1-1-2016 als volwaardige basis kan dienen voor het bepalen van de fiscale openingsbalans. Op basis van deze grondexploitatie is er vooroverleg met de fiscus opgestart. Een eerste berekening komt met een totaal geschatte Vpb-last van ca. € 0,4 miljoen voor de resterende looptijd. Deze Vpb-last zal van de winstuitkering af gaan. De omvang van de vennootschapsbelasting is erg afhankelijk van de daadwerkelijk gerealiseerde winsten en looptijd. Ook de landelijke ontwikkelingen over regels omtrent waardering op de openingsbalans kan invloed hebben in deze discussie.