Stadsrekening 2016
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen Stadsregio Arnhem Nijmegen

terug naar overzicht

Openbaar en gemeentelijk belang
Deze verbonden partij is in liquidatie. Belang is het in goede orde beëindigen van de Stadsregio. Nijmegen heeft de rol van vereffenaar. De definitieve vereffening wordt verwacht plaats te vinden per 1-7-2017. Gelijktijdig met de vaststelling van de jaarrekening 2016 wordt de liquidatie voorgelegd aan de Stadsregioraad.

Actualiteiten en risico's
Uit de tussentijdse rapportage van de Stadsregio in liquidatie, die in december 2016 is ontvangen, blijkt dat het grootste risico wat mogelijk nog speelt de eindafrekening NSL is. Immers het regiocontract is in het najaar 2016 vastgesteld en een aantal andere risico's zijn vervallen. Er treden geen aanvullende risico's op. Het NSL zal gelijktijdig met de jaarrekening 2016 worden verantwoord via de SISA-systematiek (onderdeel van de jaarrekening). Het weerstandsvermogen van de Stadsregio wordt als ruim voldoende ervaren ter afdekking van de nog resterende risico's, met name NSL.

Daardoor is het financiële risico voor de gemeente Nijmegen (zeer) beperkt. Aangezien Nijmegen de rol van vereffenaar heeft is er wel een "juridisch" risico geformuleerd ten aanzien van definitieve afwikkelingen en belegd in het risico-beheersings-systeem Naris van Nijmegen.