Stadsrekening 2016
PCPortal

PERSONEELSKOSTEN, FORMATIEBEHEER EN INHUUR

Voor het laten functioneren van de gemeente als organisatie moeten er kosten gemaakt worden ten behoeve van de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan personeelskosten, inhuur, huisvestingskosten en overige apparaatskosten. Deze kosten worden verdeeld over de beleidsprogramma’s, de investeringen en de grondexploitaties. Op de bedrijfsvoering wordt strak gestuurd zodat de uitvoering binnen de toegestane budgetten plaatsvindt op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze. Strakke sturing is noodzakelijk omdat de budgetten onder druk staan door bezuinigingen.

In onderstaande tabel staat weergegeven hoe de realisatie zich verhoudt tot de begroting over de jaren 2015 en 2016. Het betreft de totale loonsombegroting inclusief loonsom bestuurders. Dat wil zeggen College, Raad, fracties en oud-wethouders.

Jaar
Bedragen in € 1.000

Begroting  loonsom

Realisatie loonsom

meer uitgaven dan begroot

2015

103.120

101.922

-1.198

2016

97.683*

97.830*

147


* Dit betreft het bedrag exclusief loonsom MGR.

In onderstaande tabel zijn de loonsom en de FTE’s exclusief bestuurders vermeld. Bedragen in € 1.000

Jaar
Bedragen in € 1.000

Begroting  loonsom

Realisatie loonsom

meer uitgaven dan begroot

Fte begroot 31-12

Fte werkelijk      31-12

Boventalligen

Vacatures

2015

100.352

99.819

-533

1.563

 1.510

35

    182*

2016

94.904

95.463

559

1.490

 1.401

31

148*


* Dit aantal is inclusief interne vacatures en resultaatopdrachten.

De daling van de bezetting wordt veroorzaakt door  de vorming van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling per 1 april 2016 waar het Werk Bedrijf Rijk van Nijmegen en ICT Rijk van Nijmegen in participeren.  Hierdoor is een groot aantal medewerkers van de afdeling Werk en Personeel, Informatie en Facilitair uitgestroomd.

Boventalligen/ herschikkers
Medewerkers die de herschikker status hebben gekregen als het gevolg van bezuinigingen nemen we niet op in de begroting. Deze kosten moeten binnen de bestaande begroting worden opgevangen. In de praktijk betekent dit dat wij in 2016 31 medewerkers hebben betaald die niet in onze loonsombegroting zijn opgenomen.

Vacatureruimte
In 2016 hadden we  in totaal 117 vacatures waarvan er 39 extern zijn geweest. Daarnaast zijn er in de periode vanaf de zomer nog 31 zogeheten resultaatopdrachten geweest in het kader van het project Oversteek. Met resultaatopdrachten wordt beoogd de talenten van de interne medewerkers beter te benutten ten behoeve van de organisatie door geen functies intern vacant te stellen maar werkzaamheden voor kortere perioden gericht uit te vragen. Hierdoor neemt het aantal traditionele vacatures af.
Het aantal tijdelijk ambtelijke aanstellingen, anders dan bij wijze van proef, is in 2016 nog iets verder gestegen en zit vrij stabiel rond de 48. Dit alternatief voor externe inhuur blijkt dus te werken.
Verder wordt de financiële ruimte die ontstaat uit de vacatureruimte ook gebruikt om de zogenaamde bovenschaligheid en kosten van boventalligen te compenseren.

INHUURKOSTEN
Als onderdeel van de bedrijfsvoering heeft de inhuur nog steeds onze bijzondere aandacht. We streven ernaar om de uitgaven beperkt te houden binnen de afgesproken spelregels. Er wordt altijd eerst gekeken naar mogelijke interne oplossingen alvorens er extern ingehuurd wordt. Inhuurverzoeken worden altijd eerst besproken binnen het ambtelijk Mobiliteitsoverleg en indien mogelijk intern ingevuld. Soms wordt er ingehuurd als tijdelijke invulling in projecten als we zelf niet over de specialistische kennis beschikken. Belangrijk is dat alle gerealiseerde inhuur gedekt is door specifieke begrote budgetten ofwel vacatureruimte ofwel door extra (externe) opbrengsten.

In onderstaand overzicht staat weergegeven voor welke categorie er is ingehuurd.

Categorie
Bedragen in € 1.000

begroting 2015

begroting 2016

realisatie 2015

realisatie 2016

Programma's

1.552

1.060

2.249

1.300

Investeringen

0

0

0

0

Kostenplaatsen

4.812

5.207

8.574*

8.597*

Planexploitaties

0

0

1.302

935

Totale inhuur

6.364

6.267

12.125

10.832


* Dit betreft het bedrag exclusief de inhuur ten behoeve van de MGR.

Uit het overzicht blijkt uit de realisatie op kostenplaatsen een stabilisatie van de uitgaven aan inhuur. Hoewel we inhuur tot een noodzakelijk minimum willen beperken, vinden we het ook belangrijk om de organisatie flexibel te houden. In tijden van krimp of sterke fluctuaties kan het aantrekken van tijdelijk personeel door het in te huren dan ook een verantwoorde keuze zijn. Met name projecten bij Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit en het fluctuerende tijdelijke extra werkaanbod bij  Zorg & Inkomen (WMO, Schuldhulpverlening, Inkomensondersteuning)  dragen in 2016 in belangrijke mate bij aan het resultaat op inhuur.