Stadsrekening 2016
PCPortal

x €1000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  tot huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2016-2019

Vrijval

1. Specifiek

Vervanging Speelvoorzieningen

645

0

0

0

0

645

Totaal

       645

         -

               -

               -

                -

         645

 -  

Vervanging Speelvoorzieningen
Betreft een investeringskrediet voor 2017 en volgende jaren. Het komt in 2016 dus nog niet tot besteding. Het krediet is toegekend bij de zomernota 2016 vanwege de grote meerjaren-opgave vervanging en transformatie (het komen tot andere en duurzame speelconcepten)  van speelvoorzieningen. Onderzoek naar vervanging en transformatie is in samenwerking met de HAN gedaan. Komende periode zal voor alle speelvoorzieningen worden bezien of 1 op 1 vervanging nodig is, of dat omvorming naar natuurlijk  spelen in de openbare ruimte kan. Overwegingen daarbij zijn profiel van de wijk, kansen voor concentratie van voorzieningen, verlengen van onderhoudstermijnen en het gebruik van natuurlijke materialen. Bestaande budgetten vormen het financiële kader. Deze  zijn ontoereikend zijn om alle  speelvoorzieningen 1 op 1 te vervangen. Met de geschetste omvorming moet het niettemin mogelijk zijn om een aantrekkelijk niveau van voorzieningen te behouden.