Stadsrekening 2016
PCPortal

x €.1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  tot huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2016-2019

Vrijval

1. Specifiek

Primair Onderwijs Groot Oosterhout

7.000

2.000

0

127

0

6.873

Bewegingsonderwijs Kristallis

1.150

1.150

0

0

0

1.150

Uitbreiding BS Hidaya

274

274

21

237

0

16

 Totaal

       8.424

        3.424

            21

          364

           -  

  8.039

         -  

Primair onderwijs Groot Oosterhout (De Grote Boel)
Op basis van de vastgestelde woningbouwprogrammering is in de Stadsbegroting 2014 rekening gehouden met een investering van € 2 mln. in 2016 en € 5 mln. in 2017 voor de nieuwe Brede school De Uitdaging in deelgebied De Grote Boel. Het schoolgebouw zal op zijn vroegst eind 2017 gereed zijn, met een uitloop naar 2018. Het onderwijs van BS De Uitdaging is al van start gegaan in VZH De Klif. Daarvoor zijn enkele aanpassingen gedaan die ten laste zijn gebracht van het budget van 2016. Met betrekking tot deze school streven we naar doordecentralisatie. De verwachting is dat de Brede school binnen het beschikbare budget gerealiseerd kan worden.

Bewegingsonderwijs Kristallis
De gemeente is in een vergevorderd stadium wat betreft de aankoop van het perceel en de sporthal op Kinderdorp Neerbosch. Opdracht voor aanvullend grondwateronderzoek is gegeven, resultaten worden binnenkort verwacht. Resultaten van diverse onderzoeken worden begin 2017 verwacht. Een bestuurlijke afweging moet nog worden gemaakt.
Op basis van het huidige leerlingenaantal van Kristallis (categorie 4 leerlingen) is een sporthal nodig om te voldoen aan de uren bewegingsonderwijs; dit is een wettelijke zorgplicht van de gemeente. Vervoer van deze kwetsbare leerlingen naar andere sportvoorzieningen in de stad is onwenselijk. Om deze reden verdient het vooralsnog de voorkeur de bestaande sporthal op te knappen.

Basisschool Hidaya
De begrote aanpassing aan het schoolgebouw van BS Hidaya in de vorm van een tijdelijke uitbreiding is inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen. Een klein deel van de werkzaamheden, waaronder de erfafscheiding, is echter nog niet uitgevoerd en zal naar verwachting begin 2017 worden afgerond.