Stadsrekening 2016
PCPortal

Cultuur, cultuurhistorie & citymarketing

x €1000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  tot huidig jaar

 Realisatie t/m
vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2016-2019

Vrijval

1. Specifiek

masterplan oude stad

435

435

105

0

0

330

Cultuurhistorie/Donjon

1.000

1.000

750

0

0

250

Keizer Karel Podia

7.400

4.000

3.781

-139

0

3.758

 Cultuurspinnerij

500

500

0

0

0

500

 Totaal

9.335

5.935

 4.636

      139

              -  

 4.838

Masterplan Oude stad
Het krediet betreft een bedrag uit de restantkredieten 2006 en heeft betrekking op het masterplan oude stad (Subsidieverordening Oude Stad). De afspraken met betrokkenen zijn gemaakt op grond van de toenmalige subsidieverordening. Er is lange tijd onzekerheid over het resterende budget geweest vanwege diverse claims en subsidieafwikkelingen. Hier is eind 2016 duidelijkheid over gekomen. Begin 2017 komt er een voorstel tot herbestemming van het restantbudget.

Cultuurhistorie
De raad heeft op 9 mei (raadsbesluit 42/2012) eenmalig een krediet van € 1 mln. ter beschikking gesteld voor het programma Ruimte en Cultuurhistorie in 2013, in te zetten voor cultuurhistorische projecten. Bij raadsbrief van 18 februari 2014 is de Raad over de voortgang van het krediet nader geïnformeerd. Op dit moment staat er nog één krediet open: bijdrage aan de plankosten voor de herbouw van de Donjon (€ 250.000). Er zijn nog geen realisatiekosten. De planexploitatie is door de Raad aangenomen op 18/9/2013.

Keizer Karel Podia
In 2016 zijn de laatste zaken m.b.t. de renovatiefase 1 en 2 van Concertgebouw de Vereeniging afgerond. Tevens is een haalbaarheidsstudie verricht naar de mogelijkheden van de renovatiefase 3. Deze derde fase betreft vooral vernieuwing van de achterzijde van het gebouw. De bestedingen in 2016 zijn per saldo € 139.000 negatief, vanwege een ontvangen provinciale subsidie die was toegekend voor 2015.
Op basis van de haalbaarheidsstudie zal in 2017 de renovatiefase 3 verder worden voorbereid en in 2018 uitgevoerd. Onderdeel van de voorbereiding is het verkrijgen van additionele provinciale subsidies om de renovatie mogelijk te maken.

Cultuurspinnerij
Dit betreft een krediet waarmee onder andere de huisvesting van de Cultuurspinnerij mogelijk kan worden gemaakt. Voor het gehele NYMA-kwartier wordt een ambitiedocument opgesteld dat aan de Raad wordt voorgelegd. De besteding van dit krediet krijgt hierin een plaats.