Stadsrekening 2016
PCPortal

x €1000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  tot huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2016-2019

Vrijval

1. Specifiek

Talent Centraal

5.000

5.000

0

1

4.333

9.332

Kunstgrasvelden

3.187

1.475

977

451

0

1.759

Revitalisering Binnensportaccomm

1.000

1.000

972

28

0

0

Stevenstoren

1.300

1.300

1.284

12

0

0

-4

Bestaande Voorzieningharten

189

189

148

40

0

0

Nieuw Balveren 5e veld

200

200

0

0

0

200

Sportpark Staddijk

100

100

0

0

0

100

WC de Brack

100

100

46

48

0

0

-4

Aanpassing wijkaccomodaties ivm WMO

210

210

76

97

0

37

Kinderboerderij Kobus

300

300

220

79

0

-1

Meerjarige Renovatie Zwembaden

1.100

891

0

561

0

539

Cultuurhistorische Panden

1.000

500

183

251

0

566

Asbest invent. & sanering

1.500

900

238

619

0

643

Kunstgras Hockeyvelden

1.182

244

219

4

0

959

Renovatie Sporthal Meijhorst

1.000

1.000

0

26

0

974

Waalhalla

375

375

154

221

0

0

Vlak Elastische Vloer

194

194

0

0

0

194

Wijkcentrum de Schalmei

290

0

0

0

0

290

Speeltoestellen de Leemkuil

800

450

0

51

0

749

2. Bulk

Gemeentelijke accommodaties

734

734

0

721

0

0

-13

3. Eigen dekking

Vastgoed Rendabel

1.135

1.135

0

249

0

0

-886

Duurzaamheid

2.209

2.209

0

404

0

1.805

 Totaal

       23.105

       18.506

     4.517

     3.863

     4.333

18.146

 -899

Specifiek

Talent Centraal
De feitelijke aanbesteding loopt. We hebben overeenstemming met de huurder over de huurovereenkomst.  Naar verwachting vindt de daadwerkelijke uitvoering dan plaats vanaf 2017 via een planexploitatie van het Ontwikkelingsbedrijf. Indien er vertraging in het proces ontstaat dan bestaat het risico dat de provincie subsidie terug kan vorderen i.v.m. gestelde termijnen. Met Talent Centraal Nijmegen beogen wij niet alleen een adequate voorziening te realiseren voor primair judo en turnen, maar ook een ‘broedplaats’ voor talentherkenning en talentontwikkeling.

Kunstgrasvelden
In de zomer van 2016 zijn de toplagen van de hoofdvelden bij Trekvogels en Orion gerenoveerd respectievelijk op de sportparken Luciaweg en Marienbosch.

Revitalisering Binnensportaccommodaties
In 2015 is het krediet mede gebruikt voor de aanpassing van de Jan Massinkhal. De werkzaamheden zijn toen grotendeels afgerond. De financiële afwikkeling in 2016 is inmiddels ook gereed.

Stevenstoren
Met het beperkte nog resterende budget zijn de lopende verplichtingen afgewikkeld.

Bestaande Voorzieningenharten
Het krediet bestaande voorzieningenharten is bedoeld voor het verbeteren van het klimaat en het stimuleren van ontmoeting in bestaande wijkaccommodaties.

Nieuw Balveren 5e veld
Uit gesprekken met de club moet de daadwerkelijke noodzaak tot een extra veld worden vastgesteld. Op grond daarvan bepalen we wanneer we overgaan tot eventuele uitvoering.

Sportpark Staddijk
Dit betreft onderzoek naar de herinrichting van het Sportpark Staddijk. Dit is in 2016 opgepakt.

WC de Brack
Dit betreft het aantrekkelijker maken van het wijkcentrum door de entree van het gebouw te verplaatsen. Hierdoor krijgt het gebouw een meer open karakter, waardoor huurders en bewoners de weg naar het gebouw beter kunnen vinden. De werkzaamheden zijn in 2016 gereed met een beperkte vrijval.

Aanpassing wijkaccommodaties i.v.m. WMO
In een aantal wijkaccommodaties zijn de problemen t.a.v. de toegankelijkheid voor mensen uit de WMO-doelgroep aangepakt zodat deze doelgroep beter gebruik van deze voorzieningen kan maken. In 2016 wordt dit krediet ingezet voor o.a. Wijkcentrum Heseweide en Openwijkschool Tolhuis. Ook in de komende jaren zullen, mede naar aanleiding van de Quick Scan Toegankelijkheid, aanpassingen noodzakelijk blijven. Daarom dient het restant per einde 2016 te worden overgeheveld naar 2017.

Kinderboerderij Kobus
Bij de kinderboerderij Kobus is een educatiecentrum gebouwd. De werkzaamheden zijn voor een groot deel in 2015 uitgevoerd en zijn inmiddels volledig afgerond.

Meerjarige Renovatie Zwembaden

Zwembad Dukenburg
Voor de meerjarige renovatie van alle Nijmeegse zwembaden is in het coalitieakkoord en in de Stadsbegroting 2015-2018 € 800.000 investeringsruimte beschikbaar gesteld. In afwachting van de ontwikkelingen rondom de verzelfstandiging van Zwembad Dukenburg en de ontwikkelingen rond de overige zwembaden zijn er in 2015 geen activiteiten opgepakt. Deze zijn in 2016 gestart.
Met dit budget willen we de huidige kwaliteit en continuïteit van de Nijmeegse zwembaden op peil houden. Van de € 800.000 zetten we, in afstemming met de Stichting Zwembad Dukenburg (SZD), € 200.000 in voor groot onderhoud en renovatie van zwembad Dukenburg. Vanuit het coalitieakkoord is in Stadsbegroting bovendien € 300.000 gereserveerd voor verbetering van de exploitatie van zwembad Dukenburg.
De SZD heeft na de sleuteloverdracht op 1 juli 2016 op ons verzoek de meerjarenonderhoudsplanning nader uitgewerkt, gedetailleerd en offertes uitgezet. De te besteden bedragen per jaarschijf zijn daarmee ook inzichtelijk geworden. Nu blijkt dat het noodzakelijk, wenselijk en (financieel) efficiënter is als meerdere aanpassingen aan het zwembad in 2016 gelijktijdig worden doorgevoerd. Bij voorkeur worden deze aanpassingen in de zomerperiode uitgevoerd, als het zwembad tijdelijk gesloten is. De totaal in te zetten middelen voor de renovatie en verbeteringen voor zwembad Dukenburg blijven dus € 500.000. Er wordt echter een deel van de uitgaven uit 2017 verschoven naar 2016. De nieuwe verdeling is goedgekeurd bij de Stadsbegroting 2017 door de Raad. De verdeling was en wordt als volgt:

Huidige verdeling (was)

Nieuwe verdeling (wordt)

Onderhoud / renovatie

Verbetering exploitatie

Totaal

Onderhoud / renovatie

Verbetering exploitatie

Totaal

2016

€ 135.000

€ 124.500

€ 259.500

€ 175.000

€ 275.000

€ 450.000

2017

€ 65.000

€ 175.500

€ 224.500

€ 25.000

€ 25.000

€ 50.000

totaal

€ 200.000

€ 300.000

€ 500.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 500.000

Sportfondsen Nijmegen
Voor de meerjarige renovatie van alle Nijmeegse zwembaden is in het coalitieakkoord en in de Stadsbegroting 2015-2018 € 800.000 investeringsruimte beschikbaar gesteld. Van deze € 800.000 zetten we, naast de in de vorige alinea genoemde € 200.000 voor Zwembad Dukenburg, € 600.000 in voor groot onderhoud en renovatie van openluchtzwembad Goffert en zwembad West. SFN heeft in het najaar van 2015 de noodzakelijke groot onderhoud/renovatie van zwembad West en het Goffertbad gepresenteerd. Op basis van deze gedetailleerde meerjarenonderhoudsprogramma’s van SFN wordt de volgende investeringsruimte aan SFN beschikbaar gesteld:

Jaarschijf

Bedrag

2016

€ 234.586

2017

€ 187.444

2018

€ 177.570

Totaal

€ 600.000

Van het beschikbare budget in 2016 dient € 124.638 overgeheveld te worden naar 2017. De reden van overheveling is dat vanaf september SFN bezig is geweest met werkzaamheden in kaart brengen voor de aanpassingen die plaats moeten vinden in verband met RVS regeling en hierdoor was minder tijd voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden.

Cultuurhistorische Panden
In 2016 hebben we met dit krediet de verbetering van de beelden van de Latijnse school afgerond. Verder hebben we de voorbereidingen voor de restauratie van de muurschilderingen van de Valkhofkapel afgerond. We verwachten in 2017 te starten met de uitvoering. Verder zijn we gestart met de aanpak van de vochtproblematiek in de kelders van de Kanunnikenhuisjes.

Asbestinventarisatie en sanering
In 2015 zijn wij gestart met het zo breed mogelijk in kaart brengen van het asbestrisico van ons vastgoedbestand door asbestinventarisaties en hebben wij saneringen en herstelwerkzaamheden uitgevoerd wanneer daadwerkelijk asbest werd vastgesteld. Dit jaar hebben we het vervolg van de asbestinventarisatie en –saneringen opgepakt.

Kunstgras hockeyvelden
In 2015 heeft NMHC één kunstgrasveld en twee cirkels vervangen. De werkzaamheden zijn conform planning en afspraak afgerond, de toegezegde bijdrage van € 219.000 is uitgekeerd. Voor 2016 staat de reparatie van de cirkels op veld 1 van HCQZ gepland, waarvan de kosten op € 25.000 zijn geschat. Op verzoek van HCQZ wordt hiervan € 22.000 overgeheveld naar 2017. Voor de jaren daarop staan dan € 696.000 (2017) en € 264.000 (2018) gereserveerd. Bovenstaande verdeling van de bedragen over de jaarschijven is gebaseerd op een inschatting van de noodzakelijke vervangingen, welke de verenigingen in het voorjaar van 2014 gezamenlijk hebben opgesteld.

Renovatie Sporthal Meijhorst
Voor Sporthal Meijhorst is de aannemersselectie in 2016 afgerond. Daarna volgt de aanvraag van vergunningen. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats vanaf de zomervakantie 2017 en is naar verwachting dan einde 2017 gereed.

Waalhalla
De skatevoorziening Waalhalla is gerealiseerd. De opening heeft op 26 april 2016 plaatsgevonden.

Vlak-elastische vloer
Deze investering kent als voorwaarde een verregaande samenwerking tussen verenigingen Pegasus en Vocasa. Deze samenwerking is vooralsnog niet van de grond gekomen, zodat wij het gereserveerde geld niet hebben gebruikt.

Wijkcentrum de Schalmei
Voor wijkcentrum de Schalmei wordt gekeken naar een nieuwe entree, een aanpassing van de gevel en een keuken. Deze aanpassingen aan Wijkcentrum de Schalmei staan in relatie tot de nieuwbouw van de basisschool “De Octaaf”. Deze school wordt volgens planning in 2017 gebouwd. We starten de voorbereidingen voor de aanpassingen van de Schalmei in 2017 en de daadwerkelijke aanpassingen zullen tevens in 2017 worden uitgevoerd.

Speeltoestellen de Leemkuil
Het totaal beschikbare krediet voor vervanging van de twee grootste speeltoestellen van de stedelijke speeltuin De Leemkuil (de May tempel en het Fort) bedraagt € 800.000 verdeeld naar € 350.000 in 2016
en € 450.000 in 2017. De uitvoering is grotendeels uitgesteld naar 2017 waardoor we het restant budget van 2016 willen overhevelen naar 2017. De vergunningsprocedure heeft tot enige vertraging geleidt. We hebben goede hoop dat de bouw van het nieuwe speellandschap in 2017 kan worden afgerond. Natuurlijk vinden de werkzaamheden plaats in de periode waarin de speeltuin is gesloten voor het publiek.

Bulk

Gemeentelijke Accommodaties
Ook in 2016 wordt het krediet van € 750.000 ingezet voor de verbetering van de veiligheid en verhuurbaarheid van onze gebouwen en aanpassingen aan onze accommodaties. Het krediet zal volledig worden besteed aan onder andere aanpassingen in wijkcentrum Dukenburg, het aanbrengen veiligheids- en alarmsystemen in de Jan Massinkhal en het doen van bouwkundige aanpassingen in meerder sport- en wijkaccommodaties (onder andere de Heseweide, Klokketoren en Brakkefort).

Eigen Dekking

Vastgoed rendabel
Dit krediet wordt ingezet voor bijvoorbeeld aanpassingen van gebouwen op verzoek van de huurder. Tegenover de kapitaallasten van de investeringen staat dan een opslag van de huurprijs. In 2016 is het krediet ingezet voor aanpassingen in de Jan Massinkhal en het wijkcentrum en zwembad Dukenburg.

Duurzaamheid
De maatregelen voor uitvoering betreffende o.a. verdere verduurzaming op het gebied van verlichting, installaties en glasvervanging. Alle door deze maatregelen gerealiseerde besparingen op energielasten zetten we in voor dekking van de kapitaallasten van deze en nieuwe duurzaamheidsinvesteringen.
Omdat de zogeheten “quick-wins” al in de voorgaande jaren zijn gerealiseerd, wordt met de concrete uitvoeringsplannen voor 2016 nog niet het volledige kredietbedrag besteed. De maatregelen moeten immers rendabel zijn en de in dat kader nog resterende mogelijkheden zijn minder eenvoudig en vergen een zorgvuldige uitwerking van de businesscases. Bij de grotere projecten kan sprake zijn van een verplichte (Europese) aanbesteding die mogelijk invloed heeft op het tijdpad van de uitvoering. Mogelijk schuift daardoor een deel van het krediet door naar 2017.