Stadsrekening 2016
PCPortal

x €1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  tot huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2016-2019

Vrijval

1. Specifiek

Vasim

2.700

0

0

0

0

2.700

Tunnel Westzijde Spoorzone

2.500

1.000

0

0

0

2.500

Oostelijke Waalkade

2.400

2.400

0

0

1.176

3.576

Aanpak Waalkade

2.400

1.050

0

0

0

2.400

 Totaal

   10.000

       4.450

                -  

              -  

      1.176

   11.176

 -  

Vasim
Het terrein rond het Vasim gebouw en onder De Oversteek (20 september plein) zal worden (her)ingericht. Het terrein rond de Vasim maakt onderdeel uit van de westelijke entree van onze stad. De ontwikkeling van het “NYMA-kwartier” is gestart, zomer 2017 zal een ambitiedocument aan de Raad zijn voorgelegd, waarna de realisatiefase van deze gebiedsontwikkeling start. Realisatie van de aanleg openbare ruimte is voorzien 2018-2019.

Aanpak Waalkade
De raad heeft begin dit jaar de keuze voor het meest groene scenario overgenomen en de opdracht verstrekt deze nader uit te werken. De feitelijke realisatie van het groene scenario zal naar verwachting op zijn vroegst in 2017 starten.

Oostelijke Waalkade
De begrote investeringsbijdrage van € 1,2 mln. in planexploitatie Oostelijke Waalkade (G212) zal pas na afronding van alle werkzaamheden worden verwerkt. Dit zal naar verwachting in 2017 zijn; het investeringsbudget dient daarvoor beschikbaar te blijven.
In het VGP december 2016 is de volgende melding gedaan:
De reconstructie van de Lindenberghaven tot historische haven is nagenoeg gereed. Hier zijn we geconfronteerd met tegenvallers in de uitvoering. Vanwege een historisch lage waterstand in de Waal kwam de constructie scheef te hangen en waren grote reparatiewerkzaamheden noodzakelijk. Dit in combinatie met stijging van materiaalkosten leverde een nadeel op van circa € 320.000,‐ Een andere tegenvaller in de uitvoering bleek dat een deel van de gemaakte kosten – ondanks eerdere positieve advisering ‐ toch niet subsidiabel bleken te zijn onder de Robuuste Investeringsimpuls van de provincie Gelderland. Dit leverde een nadeel op van circa € 160.000,‐ Voorts bleek een interne verrekening van de plankosten uit 2015 nog te worden geëffectueerd.  Dit leverde een nadeel op van circa € 130.000,‐ . Dit tezamen in combinatie met de toe te rekenen rentevergoeding van circa € 45.000,‐ verklaart het
toegenomen tekort ten opzichte van 2016 met circa € 672.000 tot in totaal € 1,1 miljoen. Daarom is het volgende beslispunt opgenomen: een overschrijding van het investeringsbudget van de Oostelijke waalkade met € 1,1 miljoen toestaan en de hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten verwerken in de kapitaallastenraming in de komende Stadsbegroting 2018-2021.

                In Q1 2017 zal een college-en raadsvoorstel worden ingediend voor de vervolgaanpak Oostelijke Waalkade.

Tunnel Westzijde Spoorzone          
In het coalitieakkoord is hiervoor € 2,5 mln. gereserveerd. In 2015 hebben wij met Prorail overleg gevoerd over de mogelijkheden om de voetgangerstunnel in het station naar de westzijde te verlengen. Deze kan aansluitend worden gerealiseerd aan de aanpassingen die Prorail doet ten behoeve van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), waarvan de uitvoering is voorzien in 2021/2023. De alternatievenstudie van Prorail is enigszins vertraagd en loopt nog door in 2017. In 2017 zullen wij moeten besluiten over de investering in de extra doortrekking naar de westzijde en het aanpassen van de openbare ruimte aan deze zijde. Daarbij betrekken wij tevens een rechtstreekse fietsverbinding tussen Havenplein en nieuwe westelijke entree, inclusief alle voorpleinvoorzieningen. Op dit moment wordt een deel van het budget besteed aan de voorbereiding, maar de uiteindelijke uitvoering zal nog jaren op zich laten wachten. We zijn daarbij mede afhankelijk van de planning van PHS.

Station westzijde en tunnel heeft, door vertraging bij ministerie I&M in besluitvorming over middelen PHS voor Nijmegen, meer tijd nodig. Inmiddels is duidelijk dat de uitvoering PHS Nijmegen de volgende stappen kent: Q1/Q2 2017  alternatievenstudie, Q3 2017 bestuursovereenkomsten, Q4 2017 voorkeursbesluit Definitief Ontwerp, 2018 verdere uitwerking, 2019 planologische juridische grondslagen afgerond, 2020 aanbestedingen en contractering, 2021 uitvoering.

Op basis van de huidige kennis en informatie is de totaal geraamde investering voor het doortrekken van de tunnel aan de westzijde bepaald op € 10 miljoen.  Met de provincie Gelderland zijn in het kader van het bestuursakkoord en de investeringsagenda Arnhem-Nijmegen-Provincie afspraken gemaakt over hun financiële bijdrage. Vooralsnog gaan we daarbij uit van 50% cofinanciering. Dat betekent dat binnen de gemeentebegroting nog tenminste € 2.5 miljoen extra moet worden vrijgemaakt. De aanvullende kredietvraag wordt in de Zomernota voor afweging ingebracht. Voorts worden op bestuurlijk niveau met Provincie, NS en Prorail gesprekken gevoerd voor de verdere gebiedsontwikkeling aan de Westzijde, waar door een combinatie van planexploitatie en interne en externe subsidies voldoende middelen beschikbaar moeten komen.

                Opmerking: het krediet Tunnel Westzijde Spoorzone komt verdeeld over de jaren 2016 en 2017 ter beschikking