Stadsrekening 2016
PCPortal

x €1000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  tot huidig jaar

 Realisatie t/m
vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2016-2019

Vrijval

1. Specifiek

Bloemerstraat

500

500

0

345

0

155

Ondergronds Containers

650

650

0

154

0

496

Joris Ivensplein

150

150

0

21

0

128

Toegankelijkheid Openbare Ruimte

300

100

0

41

0

259

3. Eigen dekking

Groot-en vervangingsonderhoud/Stelselverb

5.486

5.486

0

5.659

0

-173

Rioolinvesteringen Waalsprong

2.513

2.513

0

1.520

0

993

 Totaal

9.599

 9.399

         -  

 7.740

       -  

1.858

      -  

Bloemerstraat
Dit betreft een reconstructie van de Bloemerstraat. De werken zijn in 2016 gestart. Financieel is dit project nog niet volledig afgewikkeld; dit zal begin 2017 worden voltooid.

Ondergrondse containers
De uitvoering van het ondergronds plaatsen van afval-containers heeft vertraging opgelopen. In het najaar 2016 is met de werkzaamheden een start gemaakt. Verdere uitvoering vindt in 2017 plaats.

Joris Ivensplein
In februari 2016 heeft het College aan de Raad in een raadsbrief uiteengezet hoe de motie "Laat Joris Ivens niet wachten" uitgevoerd gaat worden. Het College is van mening dat het Joris Ivensplein niet los gezien kan worden van ontwikkelingen in het Waalfront. Herinrichting van het Joris Ivensplein wordt meegenomen in een ontwerp voor het hele gebied. De uitvoering van de werkzaamheden worden hierdoor verschoven naar 2017.

Toegankelijker maken Openbare Ruimte
In november 2016 heeft de Raad het handboek Toegankelijkheid in de Openbare Ruimte vastgesteld. Er zijn in 2016 plannen ontwikkeld hoe we de toegankelijkheid in de openbare ruimte kunnen vergroten. In het handboek staan de toegankelijkheidsnormen die gehanteerd moeten worden bij (her-)inrichtingsprojecten van de openbare ruimte in Nijmegen. De feitelijke uitvoering zal in 2017 en 2018 plaatsvinden. Dat houdt in dat het ter beschikking gestelde budget voor 2016 in 2017 zal worden besteed. (Voor het toegankelijker maken van de openbare ruimte is in 2016, 2017 en 2018 elk jaar € 0,1 mln. beschikbaar. gesteld).

GRP-investeringen
Groot- en vervangingsonderhoud/Stelselverbetering
Dit zijn de vervangingsinvesteringen in het bestaande rioolstelsel. De (kapitaal)lasten van deze investeringen worden gedekt door de rioolheffing. Het betreft hier een gesloten systeem.
De investeringen kennen een meerjarig perspectief, dat wil zeggen dat de bestedingen ook in de komende jaren kunnen plaatsvinden.

Rioolinvesteringen Waalsprong
Dit zijn de uitbreidingsinvesteringen van de riolering in de Waalsprong. De (kapitaal)lasten van deze investeringen worden gedekt door de rioolheffing. Het betreft hier een gesloten systeem.
De investeringen kennen een meerjarig perspectief, dat wil zeggen dat de bestedingen ook in de komende jaren kunnen plaatsvinden.