Stadsrekening 2016
PCPortal

Inleiding

Met deze stadsrekening leggen we verantwoording af over 2016, zowel over de euro’s als de resultaten. Het is aan de gemeenteraad om de inzet van gemeentelijke middelen op programmaniveau te autoriseren. We presenteren de stadsrekening in woorden en cijfers. Dit jaar hebben we voor het eerst ook een publieksvriendelijk overzicht gemaakt van de belangrijkste resultaten. Deze infographic laat in één oogopslag aan iedere bewoner, ondernemer, bezoeker en belangstellende zien welke resultaten zijn behaald in 2016. Wie behoefte heeft aan meer verdiepingsinformatie, kan dat eenvoudig vinden via de website pcportal.nijmegen.nl.

We blikken terug op een bijzonder jaar. De hoge verwachtingen bij aanvang van het ‘kroonjaar 2016’ zijn waargemaakt met evenementen zoals de opening van het Rivierpark, de 100e vierdaagse, de Giro d’Italia, de Special Olympics nationale spelen en de talrijke side-evenementen en activiteiten in de wijken. We zijn trots op hoe de stad deze bijzondere gebeurtenissen heeft omarmd en heeft gevierd. Nijmegen is daarmee nog steviger op de kaart gezet als gezonde, sportieve én sociale stad. Er is flink geïnvesteerd, niet alleen door de bouw van 1.300 nieuwe woningen maar ook in de openbare ruimte, in de fietsinfrastructuur, de snelfietsroutes en in een dekkende structuur van zorg en advies door de wijkteams en stips.

Alles wat we doen, doen we samen met de stad. Door de inzet van talrijke partners én bewoners is het gelukt om honderden vergunninghouders te huisvesten, heeft corporatie Windpower windturbines kunnen realiseren, is er een nieuwe skatevoorziening voor Waalhalla en hebben we het zelfbeheer van het zwembad Dukenburg kunnen vormgegeven. We zijn trots op de energie en veerkracht die hiervoor nodig én ook aanwezig is in Nijmegen.

Daarentegen waren er in 2016 ook grote uitdagingen. In Nijmegen zijn de gevolgen van de crisis nog altijd voelbaar. Dit komt tot uiting in het aantal banen en uitkeringen. De totale werkgelegenheid  nam in 2016 af en vooral het aantal bijstandsuitkeringen is toegenomen. Ook de (tijdelijke) leegstand in de binnenstad en de ontwikkeling van nieuwe woon- en werklocaties vroegen veel aandacht.  

Al deze ontwikkelingen hebben invloed op het financieel beeld. Onderaan de streep hadden we een tekort van € 2,7 miljoen verwacht, doordat we onze uitkeringen niet volledig kunnen dekken uit het rijksbudget. Bij het opstellen van de Stadsrekening ontstond in eerste instantie een overschot, voornamelijk door forse meevallers bij Zorg en Welzijn die we apart reserveren. Deze meevallers waren  al eerder in beeld maar nog onvoldoende bekend om de begroting hierop bij te stellen. Door recente ontwikkelingen bij de Waalsprong slaat dit overschot alsnog om in een tekort van € 11,3 miljoen. Lopende een onderzoek naar het regionale aanbod van bedrijventerreinen beperken we de ontwikkeling van het terrein Ressen tot de eerste fase. We hebben buffers  aangelegd voor verwachte verliezen in onze ruimtelijke ontwikkelingsplannen, zoals de Waalsprong en het Waalfront. Omdat de tweede fase Ressen niet doorgaat moeten we de voorziening voor verwachte verliezen ophogen.