Stadsrekening 2016
PCPortal

Voorstel om te besluiten

Onderwerp
Vaststellen Stadsrekening 2016

Programma

Bestuur & Middelen

Portefeuillehouder

H. Tiemens

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.

19 april 2016

Voorstel om te besluiten

  1. De Stadsrekening 2016 vast te stellen.
  2. Het nadelig jaarrekeningresultaat van € 11.318.371 te onttrekken aan de saldireserve.
  3. Het voordelig programmaresultaat van Zorg & Welzijn te storten in de volgende bestemde reserves door een onttrekking uit de saldireserve.
  • Wmo-jeugd:          € 3.112.000
  • Wmo beschermd wonen:   € 1.540.000
  1. De reserve ‘Gesubsideerde arbeid’ op te heffen en het restant saldo van € 323.550 te storten in de saldireserve.
  2. De begrotingswijziging over investeringskredieten vast te stellen (BW-01552).